Novinky

27.03.2020 / COVID - 19
Oficiálne informácie a opatrenia zavedené k emisným kontrolám v súvislosti s mimoriadnou situáciou ohľadom výskytu korona vírusu na Slovensku nájdete na stránke ministerstva dopravy.
02.03.2020 / Pracovné stretnutie PTS EK a oprávnených osôb EK - Prešov
Dňa 03.03.2020 sa bude konať pracovné stretnutie TS EK a oprávnených osôb EK. Stretnutie sa bude konať v priestoroch Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov.

Časový harmonogram stretnutia:
-8:30 - prezentácia účastníkov
-9:00 - začiatok
-14:00 - predpokladaný termín ukončenia (v závislosti od diskusie)

Témy:
-legislatívne zmeny (novela zákona 106/2018 Z.z. a vyhlášky 138/2018 Z.z.) z pohľadu oprávnených osôb PEK
-povinnosti oprávnených osôb PEK
--zabezpečenie riadenia kvality na PEK (skúsenosti a odporúčania)
--ISO 37 001
-požiadavky na PEK
-vzdelávanie technikov
-odborný dozor TS EK (skúsenosti a odporúčania)
-celoštátny informačný systém emisných kontrol - AISEK (skúsenosti a možnosti)
-GDPR na PEK
-diskusia

Ak ste sa ešte neprihlásili na termín pracovného stretnutia, tak túto možnosť máte cez online rezervačný systém, ktorý nájdete na internetovej adrese rezervacia.seka.sk.
21.02.2020 / Pracovné stretnutie PTS EK a oprávnených osôb EK
Dňa 27.02.2020 sa v Kongres klube v Agroinštitúte v Nitre bude konať pracovné stretnutie PTS EK a oprávnených osôb EK.

Časový harmonogram stretnutia:
-8:30 - prezentácia účastníkov
-9:00 - začiatok
-14:00 - predpokladaný termín ukončenia (v závislosti od diskusie)

Témy:
-legislatívne zmeny (novela zákona 106/2018 Z.z. a vyhlášky 138/2018 Z.z.) z pohľadu oprávnených osôb PEK
-povinnosti oprávnených osôb PEK
--zabezpečenie riadenia kvality na PEK (skúsenosti a odporúčania)
--ISO 37 001
-požiadavky na PEK
-vzdelávanie technikov
-odborný dozor TS EK (skúsenosti a odporúčania)
-celoštátny informačný systém emisných kontrol - AISEK (skúsenosti a možnosti)
-GDPR na PEK
-diskusia

Ak ste sa ešte neprihlásili na termín pracovného stretnutia, tak túto možnosť máte cez online rezervačný systém, ktorý nájdete na internetovej adrese rezervacia.seka.sk.
15.12.2019 / Legislatívne zmeny k 1.1.2020
Od 1. januára nadobúdajú platnosť nové legislatívne predpisy, ktoré novelizujú zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a aj vyhlášku stanovujúcu podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
Zákon 106/2018 Z. z. o prevádzke v cestnej premávke bol novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z.z.
Znenie novely zákona je dostupné tu.
Plné znenie zákona 106/2018 Z.z. účinné od 1.1.2020 je dostupné tu.
Prehľad najväčších zmien v zákone 106/2018 Z.z. platných od 1.1.2020 vo vzťahu k emisným kontrolám
1. zmena lehoty na výkon EK administratívnej pri dovoze vozidla, opätovnom schválení vozidla alebo zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii zo 7 dní na 15 dní.
2. zmena lehoty na vykonanie nového priebežného overenia, ak bola poprávnená osoba pri prvom priebežnom overení vyhodnotená ako nespôsobilá, z jedného mesiaca na dva mesiace.
3. zavádza možnosť pre oprávnenú osobu, nahlásiť zistené porušenie povinností do 15 dní od zistenia, bez toho aby jej hrozilo zrušenie oprávnenia.
4. úprava definície povinností oprávnenej osoby v zmysle, že oprávnená osoba je povinná zabezpečiť vykonávanie konkrétnych povinností s cieľom zabezpečiť vysokú objektívnosť a kvalitu vykonávaných emisných kontrol, nediskriminačným spôsobom.
5. doplnenie povinnosti oprávnenej osoby používať prístroje schválené, zaevidované v informačnom systéme a overené alebo kalibrované aj o požiadavku aby ich technické požiadavky, nastavenia a parametre boli v súlade so schválením a s vyhláškou.
6.oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie umožniť aby sa v priestore na vykonávanie EK na pracovisku (stojisku) nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku EK.
7. OÚ v sídle kraja udelí osvedčenie s pôvodnou lehotou platnosti technikovi, ktorému bolo v posledných 12 mesiacoch zrušené osvedčenie na žiadosť oprávnenej osby alebo zaniklo z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy alebo zrušenia, resp. zániku oprávnenej osoby.
8. úprava dôvodu na zrušenie osvedčenia technika pri použití nepovolených zariadení.
9. zmena podmienok na absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre technika, ktorý obdržal dve pokuty za 5 rokov. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje len na pokuty v hodnote 210 a 300 eur.
10. rozšírenie počtu opakovaných skúšok z jednej na dve opakované skúšky na získenie odbornej spôsobilosti.
11. emisnou kontrolou sa preveruje aj zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.
12. vypúšťa sa zákaz pri emisnej kontrole opravovať a nastavovať kontrolované vozidlo.
13. emisná kontrola môže byť vykonaná aj na vozidlách, ktoré majú výnimku so zákona.
14.OÚ môže pri nariadení o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt stanoviť aj čas a miesto vykonania emisnej kotroly.
15. zmena pokút pre technika zo 60 na 30 eur a zo 120 na 60 eur.
16. zmena definície bezúhonnosti vypustením nedbanlivostného trestného činu súvisiaceho s cestnou premávkou.
17. so zákazu personálneho a majetkového prepojenia sa vypúšťajú blízke osoby navrhovateľa.
Vyhláška 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly bola novelizovaná vyhláškou 425/2019 Z.z..
Znenie novely vyhlášky je dostupné tu.
Plné znenie vyhlášky 138/2018 Z. z. účinné od 1.1.2020 je dostupné tu.
Prehľad najväčích zmien vo vyhláške 138/2018 Z.z. platných od 1.1.2020
1. pri počiatočnom overení z dôvodu zmeny sa overuje aj označenia PEK a označenie MZZ.
2. stacionárne pracovisko emisnej kontroly môže byť vybavené aj vonkajším priestorom určeným na vykonávanie emisnej kontroly administratívnej. Novela definuje aj podmienky, ktoré musí spĺňať vonkajší priestor spolu s požiadavkami na MZZ v tomto priestore.
3. ak identifikáciu a vizuálnu kontrolu vykonal ten istý technik pri technickej kontrole bezprostredne predchádzajúcej emisnej kontrole nemusí ju vykonávať v rámci emisnej kontroly. Platí to aj naopak.
4. zmena doby archivácie protokolu o emisnej kontrole z 5 rokov na 4 roky.
5. nový dôvod na nariadenie emisnej kontroly mimo lehoty, ak vozidlo nie je poskytnuté na opakované vykonanie emisnej kontroly.
6. PEK musí byť do 31. marca 2020 vybavené pripojením na internet so statickou IP adresou. 

12.03.2019 / Kurz odbornej prípravy na overenie znalostí o vozidlách
Technická služba emisnej kontroly spoločnosť S-EKA, spol. s r.o. zabezpečila pre záujemcov o činnosti technikov ďalší Kurz odbornej prípravy technikov.

Informácie o kurze:

Oznamujeme záujemcom, že SeTeS TeCH s.r.o. (Centrum odbornej prípravy technikov) v spolupráci s Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje Kurz odbornej prípravy technikov v rozsahu potrebnom pre skúšku z overenia znalostí o vozidlách. Rozsah kurzu je 10 dní a bude organizovaný v pracovných dňoch

1. apríla 2019 až 12. apríla 2019 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre (možnosť ubytovania).

Nakoľko sú ešte voľné posledné miesta, žiadosti o zaradenie do kurzu (na získanie znalostí o vozidlách) odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách posielajte v písomnej forme s menami a údajmi fyzických osôb, ktoré sa kurzu zúčastnia a spätného kontaktu v písomnej forme na adresu technickej služby:  

S-EKA s. r. o.,
Kupecká 5,
94901 Nitra

alebo e-mailom na adresu: setes.tech@gmail.com

Bližšie informácie s podrobným rozvrhom hodín a cenou za kurz budú žiadateľom zaslané e-mailom.

(Schvaľovací orgán udelí podľa § 90 ods. 3 zákona 106/2018 Z. z. osvedčenie technika emisnej kontroly, technika technickej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení len tej fyzickej osobe, ktorá okrem iného disponuje znalosťami o vozidlách. Znalosti o vozidlách preukáže fyzická osoba zápisnicou o skúške z overenia znalostí podľa § 43 ods. 1 vyhlášky č. 138/2018 Z. z. alebo dokladom o absolvovanom vzdelaní v učebných a študijných odboroch podľa § 41 vyhlášky č. 138/2018 Z. z..)
14.02.2019 / Kurz odbornej prípravy zo znalostí o vozidlách
Oznamujeme všetkým záujemcom, že v mesiacoch marec – apríl bude organizovaný Kurz odbornej prípravy zo znalostí o vozidlách.
Žiadame záujemcov o čo najskoršie zaslanie žiadostí poštou na adresu S-EKA s. r. o, Kupecká 5, Nitra alebo mailom na adresu setes.tech@gmail.com.
Presný termín bude stanovený na základe došlých žiadostí a oznámený mailom konkrétnym záujemcom.
30.04.2018 / Novinky v EK po 20.5.2018
TS EK zverejnila prostredníctvom svojho občasníka zverejnila informácie pre technikov EK. Celé znenie občasníka najdete tu.
18.12.2017 / Posledné termíny základných školení
Upozorňujeme záujemcov o základné školenie, že z dôvodu zmien zavedených novou legislatívou plánovanou k máju 2018, budeme organizovať už len jednu sériu základných školení v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Školenia budú organizované v nasledovných termínoch:
·         Základné školenie B/BKAT, NKAT                           16.1. – 18.1.2018
·         Základné školenie B/RKAT, RKAT OBD                  22.1. – 26.1.2018
·         Základné školenie D/BKAT, NKAT, NKAT OBD       12.2. – 16.2.2018

Žiadosti na základné školenia prijímame do 31.12.2017. Žiadosti o školenia odoslané po tomto termíne nebudeme akceptovať a budeme ich vybavovať až v zmysle novej legislatívy po máji 2018.
06.03.2017 / Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
Technická služba S-EKA si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu zameranú na skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ. Konferenciu organizuje spoločnosť Slovdekra s.r.o. pod záštitou Ministerstva dopravy a ukutoční sa 27.4.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Viac informacií o konferencií
22.03.2016 / Informácia k verejným údajom o emisnej kontrole
Zobrazované údaje vo verejnej službe overenia emisnej kontroly o vykonaní emisnej kontoly majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívných dôvodov ich nie je možné spätne meniť alebo upravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme občanov, ktorí pristavili vozidlo k emisnej kontrole, na ich povinnosť kontroly správnosti údajov uvedených v protokole o EK, ich správnosť potvrdzujú svojím podpisom pri preberaní dokladov o emisnej kontrole.
18.03.2016 / Upozornenie MDVRR SR
Od 1.1.2016 je účinná novela zákona č. 725/2004 Z. z., podľa ktorej sa na základe ustanovenia § 107 ods. 16 ukladajú sankcie technikom za správne delikty v samostatných konaniach vedených jednotlivo podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa napríklad štátnym odborným dozorom zistí, že technik emisnej kontroly v súvislosti s výkonom emisnej kontroly jedného vozidla porušil niektorý (niektoré) z metodických pokynov ministerstva týkajúce sa emisných kontrol, správny orgán mu za toto uloží jednu pokutu vo výške 165 eur. Ak sa zistí, že v súvislosti s výkonom emisných kontrol, napr. desiatich vozidiel porušil technik emisnej kontroly niektorý (niektoré) z metodických pokynov týkajúce sa emisných kontrol, správny orgán mu za toto uloží desať pokút po 165 eur (osobitne za každé vozidlo). Zjednodušene to znamená, že počet vozidiel v súvislosti s ktorými došlo k pochybeniu technika emisnej kontroly = počet pokút po 165 eur, ktoré budú tomuto technikovi uložené.
MDVRR SR preto dôrazne upozorňuje technikov emisnej kontroly, aby emisné kontroly vykonávali dôsledne podľa schválených metodických pokynov a vyhli sa tak zbytočným sankciám za porušenie povinností.
08.01.2016 / Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla
Na internetovej stránke MDVRR SR v časti štátny dopravný úrad bola zverejnená informácia o generálnom pardóne pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole alebo technickej kontrole, ktoré ukladajú okresné úrady odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=185478
22.12.2015 / Zmena výšky kolkového poplatku za skúšku
Upozorňujeme, že od 01.01.2016 sa mení výška kolkového poplatku za skúšku z 80EUR na 100EUR. Pre opakovanú skúšku zo 40EUR na 50EUR.
09.12.2015 / Objednávka a výdaj tlačív počas sviatkov
Z dôvodu čerpania dovoleniek počas sviatkov bude osobný odber materiálu možný do 12:00 dňa 21.12.2015.
Posledné objednávky sa prijímajú do piatka 18.12.2015 (vrátane).
Od 5.1.2016 bude výdaj materiálu prebiehať v bežnom režime.
22.10.2015 / Pozvánka na školenie JISCD
Pozývame Vás na školenie práce s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD). Je určené pre prevádzkovateľov technických staníc (stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality, pracoviská montáže plynových zariadení). Školenie je organizované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dodávateľom, spoločnosťou TEMPEST.

Všetky informácie súvisiace so školeniami nájdete na www.tempest.sk/skolenia.
Na školenie je potrebné registrovať sa vopred.
09.09.2015 / Pozvánka na konferenciu - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach

Pozívame vás na 12. medzinárodnú konferenciu - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach, ktorá sa bude konať 8.10.2015 v Nitre. Konferencia je zameraná na schvaľovanie vozidiel a kontroly vozidiel.
Spoločnosť S-EKA, spol. s r.o. bude zastupovať Ing. Peter Lenďák, PhD.
Viac informácií ako aj prihlášku nájdete v pozvánke.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

30.07.2015 / Novely metodických pokynov účinné od 1.8.2015
Od 1.augusta 2015 nadobúdajú účinnosť novely metodických pokynov na vykonávanie emisnej kontroly a metodického pokynu na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly.

MP č.28/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom je novelizovaný MP č. 35/2015.
MP č.29/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom je novelizovaný MP č. 36/2015.
MP č.30/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej vozidiel so vznetovým motorom je novelizovaný MP č. 37/2015.
MP č.32/2014 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole je novelizovaný MP č. 38/2015.

Uvedené metodické pokyny od 1.8.2015 zavádzajú najmä nasledovné úpravy a zmeny:

• Pri zadržaní tabuliek s evidenčným číslom sa vykonáva EK pravidelná – prevádzkovateľ musí v platnom predloženom doklade o zadržaní mať uvedenú skutočnosť, že boli zadržané aj tabuľky s EČV. V AISEK sa požije funkcia „BEZ TEČ“,
Sprísnenie kontroly EČV. Okrem kontroly zhody sa kontroluje aj upevnenie, umiestnenie a vyhotovenie TEČ (tvar, rozmer, farebnosť, čitateľnosť, falzifikát). Zistené nedostatky uviesť do Ďalších záznamov,
• Pri identifikácii vozidla s plynovým pohonom sa zavádza kontrola označenia plynového pohonu – kosoštvorcová nálepka „LPG“, „CNG“, „LNG“,
• Zadefinovanie postupu pre zápis vozidla, ktorého VIN obsahuje nepovolené znaky.
• Presnejšie zadefinovanie podmienok kontroly kontrolky MIL pri vizuálnej kontrole,
• Zadefinovanie pravidiel pre použitie funkcie „BEZ TEČ“,
• Úprava postupu pre stornovane protokolu a doplnenie možnosti „Doplniť Ďalšie záznamy“ na uzavretý protokol do 30 dní od uzavretia,
• Zavedenie nového tlačiva protokolu od série SKJ 000001 v súlade s novelou vyhlášky 578/2006. Aktuálne tlačivá bude možné používať súbežne do 31.12.2015,
• Z dôvodu zavedenia nového tlačiva protokolu sa upravil spôsob vyznačovania identifikačných údajov, doplnila sa položka „Emisie ES/EHK“ a na nových tlačivách sa zrušila povinnosť podpisovať nespôsobilé protokoly overovateľom,
• Pri výkone EK pravidelnej, technik ktorý EK vykonáva, po vyhodnotení kontroly, resp. po ukončení merania, odstráni z kontrolovaného motorového vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej emisnej kontrole.

Všetky metodické pokyny v rekodifikovanom znení sú dostupné na www.seka.sk.
13.04.2015 / Seminár AUTOSERVISNÁ TECHNIKA A PRAX
Dňa 17.04.2015 sa uskutoční seminár s názvom AUTOSERVISNÁ TECHNIKA A PRAX.

Cieľom seminára je priniesť aktuálne informácie pre pracovníkov autoservisov používajúcich servisnú a diagnostickú techniku o novinkách v tejto oblasti z medzinárodného prostredia a ich praktickom využití pri zisťovaní a odstraňovaní porúch. Nové technológie a postupy, ktoré súvisia s inováciami v automobilovej produkcii, budú doplnené vybranou ukážkou modernej servisnej techniky počas seminára. Na frekventovanú tému aktívneho príjmu v autoservisnej praxi sa seminár zameriava z viacerých pohľadov. Jeho časť má za cieľ informovať aj o aktuálnych otázkach súvisiacich s výkonom emisných a technických kontrol a súvisiacicmi službami. Viac informácií nájdete v pozvánke.
02.02.2015 / Správne poplatky za skúšky
Správne poplatky za skúšky je možné platiť iba prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ zakúpeného na Slovenskej pošte. Informácie o úhrade správnych poplatkov prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva v časti štátny dopravný úrad. Prevod na účet už nebude možný z dôvodu, že účet pre výber správnych poplatkov, ktorý malo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude zrušený.
02.02.2015 / Pozvánka na odborný seminár prevádzky pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke
Na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v časti štátny dopravný úrad/konferencie a iné odborné podujatia bola pridaná pozvánka na odborný seminár "Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke", ktorý sa bude konať dňa 17.2.2015 v Nitre.
Seminár organizuje Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR – AGRION.
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa podarilo s organizátorom vyjednať zníženú cenu pre účastníkov zo štátnej a verejnej správy, preto odporúčame zamestnancom OÚ v oblasti cestnej dopravy, aby túto možnosť využili, v prípade, že sú pre nich tieto prednášky zaujímavé.

Priamy odkaz na pozvánku na seminár: http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/cesta/sdu/POZVANKA_SEMINAR_DOPRAVA_AGRION.pdf
27.01.2015 / Novela vyhlášky 29 / 2006 Z.z.
Dňa 1.2.2015 nadobudne účinnosť novela vyhlášky 29/2006 Z.z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.

Z pohľadu emisných kontrol novela mení vzor tlačiva protokolu o EK. Nové tlačivá protokolu o EK zabezpečí technická služba EK v priebehu roka 2015. Staré tlačivá protokolu o EK sa môžu používať do konca roka 2015.

Odkaz na obsah novely vyhlášky: http://www.seka.sk/public/files/dokumenty/zakony/novela%2029_2006_februar_2014.pdf
18.01.2015 / Kontrola úspešnosti rozpoznania EČV v IS EK
Od 17.1.2015 AIS EK neumožní technikovi EK uzavrieť kontrolu vozidla (platí pre EK pravidelnú a administratívnu) bez zhody zaznamenaného EČV s EČV získaného prostredníctvom MZZ, pokiaľ úspešnosť rozpoznania EČV na PEK je menej ako 80% za sledované obdobie. Viac informácií nájdete v obežníku.
09.01.2015 / Metodické usmernenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách VW group s motormi 1.2 TSI a 1.6 TDI.
08.12.2014 / Objednávka a výdaj tlačív počas sviatkov
Z dôvodu čerpania dovoleniek počas sviatkov v období od 23.12.2014 do 07.01.2015 nebude možná objednávka a výdaj tlačív pre pracoviská EK.
14.11.2014 / Korupcia neobchádza ani STK
Policajti z Národnej kriminálnej agentúry zasahovali na stanici technickej kontroly v Bratislave. Dvaja technici tu vykonávali pravidelnú technickú a emisnú kontrolu vozidiel. Za schválenie spôsobilosti vozidiel na premávku mali prijať úplatok najmenej od troch osôb. Polícia všetkých piatich aj s úplatkami zadržala. Za podplácanie hrozí v prípade dokázania viny Antonovi P., Štefanovi K. a Jurajovi P. trest odňatia slobody od šiestich mesiacov až na tri roky, Ivanovi H. a Marekovi V. za prijímanie úplatku od troch do ôsmich rokov.
Podrobné informácie na http://www.teraz.sk/slovensko/korupcia-neobchadza-stk-ani-spf/105932-clanok.html
13.11.2014 / Slovenska pošta zverejnila zoznam pôst na ktorých sa dajú zakúpiť eKolkynovinky
03.11.2014 / Upozornenie pre technikov EK
Od 1.11.2014 aplikácia AISEK kontroluje úspešnosť rozpoznania EČV a neumožní technikovi uzavrieť EK pokiaľ úspešnosť čítania EČV je menej ako 80% za uplynulé obdobie.
28.10.2014 / Úhrada správnych poplatkov za skúšky z odbornej spôsobilosti
V súvislosti s nedostatočným množstvom kolkových známok, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zavádza možnosť úhrady správneho poplatku pri žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly aj formou prevodu z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Platnosť kolkových známok končí 31.12.2014.
 
Podrobnosti tu.
03.09.2014 / Zverejnený nový Metodický pokyn MDVaRR SR č.47/2014.
Bol zverejnený nový Metodický pokyn MDVaRR SR č.47/2014, ako aj plné znenie Metodického pokynu MDVaRR SR č.18/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na  meradlá používané pri emisných kontrolách motorových vozidiel v znení pokynov 18/2012 a 47/2014.
07.08.2014 / Všeobecný postup pri EK zvláštnej v prípade, že v krajine pôvodu bolo vozidlo zaradené do nesprávnej kategórie
Prinášame Vám najnovšie vyjadrenie MDVaRR, ktoré objasňuje situáciu pri vozidlách ktoré podstupujú EK zvláštnu, kôli registrácii v SR.Pri takýchto vozidlách je možné zmeniť kategóriu vozidla (napr. z Ps na N3) pokiaľ bolo takéto vozidlo v krajine pôvodu zaradené do inej kategórie ako M,N a T. 
"Podľa článku 5 ods. 11 MP 7/2014 je možné inú kategóriu vozidla uznať alebo schváliť len vo výnimočných prípadoch, ak ide o nesprávne zaradenie vozidla do inej kategórie vozidla v štáte dovozu, oproti tomu ako je obvyklé v Slovenskej republike. Ako príklad je uvedené: „V prípade samohybného žeriavu v štáte dovozu zaradeného do kategórie Ps (pracovný stroj samohybný) sa toto jednotlivo dovezené vozidlo uzná alebo schváli ako špeciálne vozidlo – samohybný žeriav kategórie N3. Nemožno uznať alebo schváliť špeciálne vozidlo – samohybný žeriav v inej kategórii ako N.“
10.06.2014 / Aktualizácia pravidiel aplikácie EKXML
Popis zmien ako aj odkaz na stiahnutie nájdete na stránke aplikácie EKXML.
02.04.2014 / Nová verzia pravidiel aplikácie EKXML pre prístroje MAHA a AVL 4000
Postup najdete v obežníku.
01.04.2014 / Upozornenie
Upozorňujeme PEK že až do účinnosti novely vyhlášky platnosť EK končí len uplynutím lehoty platnosti (tak ako to bolo aj doteraz).
Ustanovenie o skončení lehoty platnosti EK uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej emisnej kontroly nodobudne platnosť až účinnosťou novely vyhlášky a následnou zmenou metodiky vyznačovania.
31.03.2014 / Používanie schválených meradiel a prístrojov od 1.4.2014
Upozorňujeme pracoviská emisných kontrol že, v zmysle § 58 ods.1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. je oprávnená osoba emisnej kontroly povinná zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú. V tejto súvislosti pripomíname, že platnosť softvérových verzií meradiel a prístrojov používaných pri výkone emisných kontrol, schválených v roku 2008 končí po predĺžení dňa 31.3.2014. Po tomto dátume (1.4.2014) nie je možné používať tieto meradlá a prístroje, pri výkone emisnej kontroly, bez aktualizácie na novú schválenú softvérovú verziu. Ak oprávnená osoba emisnej kontroly umožní použiť pri výkone emisnej kontroly po 31.3.2014 neschválené meradlá a prístroje  (neschválenú softvérovú verziu) môže byť potrestaná ŠOD v zmysle platných zákonných ustanovení. Ak nie ste si istý či Vami používaná softvérová verzia prístroja je schválená na používanie pri výkone emisných kontrol aj po 1.4.2014 kontaktujte svojho dodávateľa technológie.
28.03.2014 / Nové metodické pokyny
1.4.2014 nadobudnú účinnosť metodické pokyny na vykonávanie EK. Odsúhlasené znenie metodických pokynov si možete prezrieť nižšie.

MP na vykonávanie EK na type PEK A
MP na vykonávanie EK na type PEK B
MP na vykonávanie EK na type PEK C
MP na vykonávanie EK administratívnej a zvláštnej
MP na vyznačovanie výsledkov o EK
28.03.2014 / Informatívne pracovné stretnutie 03/2014
V dňoch 12 a 13.03.2014, a 26 a 27.03.2014 sme usporiadali informatívne pracovné stretnutia s pracoviskami emisných kontrol na ktorých sme vás oboznámili s pripravovanými zmenami vo vyhláške č.578/2006 a novými metodickými pokynmi.

Prezentácie z pracovného stretnutia:

metodiky
zmeny v legislatíve
10.10.2013 / Zverejnili sme výučbové video pre systém RKAT OBD
Zverejnili sme výučbové video určené technikom EK pre systém RKAT OBD.
24.09.2013 / Prečitajte si zaujimavy članok
13.08.2013 / Žiadosť o skúšku
Upozorňujeme fyzické a právnické osoby, ktoré majú udelené povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a oprávnené osoby emisnej kontroly, že žiadosť o skúšku zasielaná ministerstvu prostreníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly sa považuje za kompletnú len ak je spolu s ňou doručený aj kolkový poplatok za skúšku (80eur, pri opakovanej skúške 40 eur). Bez kolkového poplatku priloženého k žiadosti, sa žiadosť o skúšku nebude považovať za kompletnú a fyzické osoby, na ktoré je žiadosť podaná, nebudú pozvané na skúšku. Žiadatelia o skúšku, ktorý doručia poverenej technickej službe emisnej kontroly žiadosť bez kolkov, budú vyzvaní na doplnenie žiadosti a pozvánku na skúšku obdržia až po doručení všetkých náležitostí k žiadosti.
09.08.2013 / Stanovisko k používaniu monitorovacích záznamových zariadení
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, na základe otázok verejnosti spochybňujúcich používanie monitorovacích záznamových zariadení pri vykonávaní emisnej kontroly v súvislosti s ochranou osobných údajov, po rokovaní s Úradom na ochranu osobných údajov, vydalo stanovisko k problematike ochrany osobných údajov v oblasti monitorovacích záznamových zariadení podľa nového zákona č.. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
02.05.2013 / Služba overenia emisnej kontroly vozidla opäť dostupná
29.04.2013 / Overenie EK vozidla pre mobilné zariadenia
Pre verejnosť bola sprístupnená optimalizovaná verzia služby pre overenie emisnej kontroly vozidla, ktorá je určená pre prehliadače na mobilných zariadeniach. Fotogaléria.
24.04.2013 / Novela Vyhlášky 578/2006 Z.z.
Od 1.5.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška č.90/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č.578/2006 Z.z.

Plné znenie Vyhlášky č.90/2013 Z.z.
Rekodifikované znenie Vyhlášky č.578/2006 Z.z. s poslednou novelou 90/2013 Z.z.
19.04.2013 / Zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 90/2013 Z. z.
V Zbierke zákonov (čiastka č. 23 ročník 2013) bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 90/2013 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 1.5.2013 mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z.
09.04.2013 / Vyjadrenie k spomaleniu AISEK dňa 5.4.2013
Prečítajte si článok, v ktorom sa náš výkonný riaditeľ Ing. Peter Lenďák, PhD. vyjadril k piatkovému spomaleniu nášho informačného systému pre vykonanie EK.
26.03.2013 / !!!! Upozornenie pre všetky PEK ktoré sú aj STK !!!!
Upozorňujeme všetky oprávnené osoby emisnej kontroly prevádzkujúce PEK, ktoré sú súčasťou STK, na blížiaci sa termín 1.7.2013 vyplývajúci zo zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy nadobudne účinnosť povinnosť vybavenia PEK ktoré sú súčasťou STK, monitorovacím záznamovým zariadením.
Schválených je celkovo 6 typov monitorovacích záznamových zariadení a v súčasnosti je na oprávnených osobách, pre ktorý zo schválených systémov sa rozhodnú. Podľa informácií od dodávateľov monitorovacích záznamových zariadení ich oslovila zatiaľ iba približne polovica oprávnených osôb emisnej kontroly motorových vozidiel, ktorých sa táto povinnosť dotýka.
MDVRR SR pripravuje usmernenie, podľa ktorého obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie nariadia vykonanie overenia vybavenia monitorovacím záznamovým zariadením na všetkých dotknutých PEK v SR ešte pred koncom júna 2013. Ak oprávnené osoby v stanovenej lehote nepredložia správu z overenia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie bezodkladne pristúpia ku zrušeniu oprávnenia.
MDVRR SR potvrdilo, že tento termín je nemenný. Oprávnená osoba, ktorej sa táto povinnosť dotýka a nestihne to v termíne do konca júna 2013, bude zo zákona zrušená.
Z uvedených dôvodov odporúčame neodkladať vybavenie PEK, ktoré sú súčasťou STK, na obdobie tesne pred uplynutím zákonom určenej lehoty.
21.03.2013 / Odcudzené tlačivá
Upozorňujeme pracoviská, že v obehu sa môžu vyskytnúť odcudzené tlačívá..
18.03.2013 / Prvý newsletter
Dávame do obehu prvý newsletter o EK.  Ak mate zaujem o odoberanie noviniek emailom, zaregistrujte sa.
13.02.2013 / Služba overenia vozidla opäť dostupná
Dnes o 15:30 bola obnovená prevádzka služby pre overenie vozidla.
11.02.2013 / Nedostupnosť služby overenia vozidla
Služba overenia vozidla je naďalej nedostupná. Obnovenie  údajov zo zálohy sa webhostingovej spoločnosti žiaľ zatiaľ nepodarilo. O situácii budeme naďalej priebežne informovať.
Sledujte náš Facebook seka.centrum.ek a Twitter @seka_centrum_ek
11.01.2013 / Zoznam schválených monitorovacích zariadení
Viac informácií tu.
22.11.2012 / Novela zákona 725/2004 Z. z. účinná od 1.12.2012
Dňa 29. októbra 2012 bol schválený zákon č. 356/2012, ktorý novelizuje zákon č. 725/2004 Z. z..Novela nadobudne účinnosť 1. decembra 2012 a prináša nasledovné zmeny:
Protokol o EK nie je potrebný pri hromadnej prestavbe vozidla montážou plynového zariadenia,- po hromadnej prestavbe montážou plynového zariadenia je prevádzkovateľ povinný do 15 dní od vykonania prestavby požiadať OÚD o zápis zmien do OE. K zápisu zmien nie je potrebné v tomto prípade predkladať protokol o emisnej kontrole.
Zápisnica zo skúšky predkladaná ako príloha k žiadosti o udelenie osvedčenia, nesmie byť staršia ako 6 mesiacov, - medzi dátum o vykonaní skúšky uvedenom na zápisnici zo skúšky a dňom podania žiadosti o udelenie osvedčenia (jeho predĺženie, resp. zmenu rozsahu osvedčenia) nesmie byť viac ako 6 mesiacov.
Pokuty možno udeliť aj fyzickej osobe, ak  k porušeniu povinností došlo v čase keď táto osoba bola technikom emisnej kontroly, - keďže ŠOD môže začať konanie o uložení pokuty až 5 rokov dozadu, je možné udeliť pokutu aj fyzickej osobe, ktoré v čase zahájenia konania už nie je technikom EK ale  v čase keď bola technikom (max. 5 rokov dozadu) nevykonávale EK v súlade s platnou legislatívou, nepodrobila sa nariadenému doškoľovaciemu kurzu, v stanovenej lehote nenahlásila oprávnenej osobe zmenu bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony, vykonávala EK v čase zákazu alebo vykonala EK bez ustanovených dokladov, resp. bez pristaveného vozidla.
• Úprava lehoty platnosti technických osvedčení kategórií L, S, PS a PN.
Oficiálne znenie tu

05.10.2012 / OVERENIE HISTÓRIE KILOMETROV VOZIDLA
13.09.2012 / Servisná informácia o typoch motorov BYT a BZB koncernu VW-Group
Informácia pre technikov, ktorý majú platné osvedčenie RKAT OBD, týkajúca sa motorov v titulku. Celé znenie tu.
10.05.2012 / Aktualizácia softwaru na prístroji ATAL
Majitelia prístrojov ATAL majú k dispozícii novú aktualizáciu softwaru. Už po tretí krát výrobca meradiel a prístrojov ATAL vychádza v ústrety svojím verným zákazníkom a vydáva tretí opravný balíček pre program Multi-Diag, používaný na nadviazanie komunikácie s OBD systémom vozidla. Táto oprava softwaru rieši komunikáciu s RJ vozidiel Mercedes, BMW.
Opravný balíček je určený IBA pre uživateľov, ktorí majú komunikačné rozhranie 1. generácie (žlto-modrá skrinka). Ostatní užívatelia, ktorí majú komunikačné rozhranie 2. generáce (šedo-čierna skrinka) musia ešte počkat na Update programu Multi-Diag. Malo by to byť vo verzii DVD-2/2012, ktorá je plánovaná na prelome júla a augusta.
Opravný balík je dostupný tu. 
Postup inštalácie:
1. Stiahnutý balík otvoriť v prostredí prístroja ATAL
2. Inštalátor automaticky spustí program pre opravu, v ktorom treba potvrdiť inštaláciu.

Predošlé aktualizácie softwaru najdete tu. 

05.04.2012 / Nová sekcia
Od 5.4.2012 je k dispozícii nová sekcia "Zaujímavosti", v ktorej nájdete rôzne zaujímavosti zo sveta motorov.
31.03.2012 / Nové internetové stránky
31.03.2012 sme spustili nové internetové stránky. V prípade technických problémov nás prosím kontaktujte.
21.02.2012 / Nová metodika
Od 1.2.2012 nadobúda účinnosť metodický pokyn na vykonávanie EK z dôvodu schválenie jednotlivo prestavaného vozidla a zápisu zmien do OE. Viac tu.
23.11.2011 / Diesel OBD - overenie PEK
Tie PEK, ktoré chcú vykonávať EK na vozidlách so vznetovým motorom s emisným systémom NKAT OBD si musia aktulizovať program EKXML na verziu 4.42. Podrobnosti v sekcii Informacie pracoviskám - EK XML
07.11.2011 / Diesel OBD - overenie PEK
Záujemcovia o rozšírenie oprávnenia z D na D OBD musia pred rozšírením požiadať o overenie plnenia podmienok technickú službu emisnej kontroly. Podrobnosti tu.
07.06.2011 / Diesel OBD
Školenia k Diesel OBD budú organizované od septembra 2011. PEK môže posielať žiadosti na technickú službu (S-EKA s.r.o). Podrobnosti o diesel OBD tu.
16.05.2011 / Odborný seminár "Kontroly technického stavu vozidiel" - 16. a 17.6.2011
V dňoch 16. a 17.6.2011 sa v Nitre uskutoční odborný seminár na tému "Kontroly technického stavu vozidiel". Bližšie informácie na http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=65711
01.03.2011 / Poškodené tlačivá 2010
Zoznam PEK, ktoré poslali poškodené tlačivá spolu so zoznamom v stanovenom termíne tu.
04.01.2011 / Upozornenie na zmenu DPH
Upozorňujeme PEK, ktoré využívajú funkciu "fakturácia" vo webovej aplikácii AISEKu aby si aktualizovali položku DPH.
10.06.2010 / Osvedčenie o evidencii od 1.6.2010
Zmena osvedčenia o evidencii od 1.6.2010. Viac info tu.
26.05.2010 / Prenos do IS EVO
Prenos údajov do IS EVO od 1.6.2010. Viac info tu.
12.04.2010 / Školenia
Aktualizované termíny školení tu.
12.04.2010 / Skúšobné otázky
Na základe schválenia MDPT SR zverejňujeme okruhy skúšobných otázok na získanie odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly.  Zverejnené okruhy otázok tu
21.12.2009 / Nové KN EK
Od 1.1.2010 sa zavádza do obehu nové vyhotovenie kontrolnej nálepky emisnej kontroly (ďalej len „KN EK“), u ktorej je rozsah rokov na vyznačovanie dátumu platnosti zmenený z pôvodných rokov 2006 až 2013 na nový rozsah rokov 2010 až 2017.  Podrobnosti tu.
17.12.2009 / VŠETKÝM PRACOVISKÁM EMISNEJ KONTROLYY
Odporúčanie pre všetky pracoviská emisnej kontroly. Dňa 17.12.2009 z dôvodu kolísania AIS EK používať pri výkone emisných kontrol náhradný informačný systém emisných kontrol PEK 3.0 FB
12.11.2009 / Záložný systém
Bližšie informácie k prevádzke záložného informačné systému emisných kontrol tu.
18.09.2009 / Metodika Ek pri hromadnej prestavbe
Od 16.9 nadobudol účinnosť nový metodický pokyn, ktorým sa upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej z dôvodu zápisu zmien vzniknutých hromadnou prestavbou do osvedčenia o evidencii. Znenie metodiky tu. 
13.03.2009 / Postup pri EK vozidiel s hybridným pohonom
Špecifické postupy pre výkon emisnej kontroly vozidiel s hybridným pohonom odporúčané výrobcom tu.
10.11.2008 / Zmeny v EK od 1.1.2009
Od 1.1.2009 sa začne vykonávať pri Ek vozidiel prihlásených do evidencie od 1.1.2005 aj kontrola OBD a zároveň sa zavádza povinnosť automatizovaného prenosu nameraných hodnôt pri kontrolách na pracovisku typu B a C. Bližšie informácie tu.
22.05.2008 / Meradlá používané pri EK po 1.1.2009
Od 1.1.2009 dôjde k zmene vlastností prístrojov používaných pri EK. Bližšie informácie tu.
28.04.2008 / Nový metodický pokyn
Od 1.5.2008 nadobúda účinnosť nový metodický pokyn MDPT SR č. 11/2008, ktorým sa upravuje vykonávanie EK na vozidlách vyňatých s pôsobnosti zákona
30.10.2007 / Novela vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
Od 1.11.2007 je účinná vyhláška č. 482/2007 Z. z., ktorá novelizuje vyhlášku 578/2006 Z. z.
08.10.2007 / Priestory PEK po 1.11.2007
Najneskôr od 1.11.2007 musia všetky PEK (aj tie vytvorené pred účinnosťou zákona 725/2004 Z. z.) spĺnať priestorové vybavenie podľa vyhlášky 578/2006 Z. z..
20.03.2007 / EK vozidiel s katalyzátorom
Od 1.4.2007 podliehajú emisnej  kontrole aj vozidlá so zážihovám motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže "benzínové vozidlá s katalyzátorom". Pre bližšie podrobnosti o lehotách postupného nábehu vozidiel  kliknite tu.
22.12.2006 / AIS EK od 1.1.2007
!!!Upozornenie!!!                                       Od 1.1.2007 sú povinné všetky PEK používať jednotný automatizovaný informačný systém emisných kontrol cez Internet
29.11.2006 / METODIKY
Dňa 22.11.2006 boli schválené metodické pokyny vzťahujúce sa k emisným kontrolám. Tieto metodické pokyny nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku MDPT SR
01.08.2006 / Cenník cenín EK
Cenník cenín EK platný od 1.8. 2006 si môžete pozrieť tu.
30.06.2006 / Hlásenie za II. štvrťrok 2006
Hlásenie o vykonaných emisných kontrolách za II. štvrťrok 2006 je potrebné odoslať na poverenú technickú službu S-EKA s.r.o. do 10.7 2006.
30.06.2006 / Informačný systém EK v II. polroku 2006
MDPT SR schválilo na používanie na vykonávanie emisných kontrol doteraz používaný IS PEK 2.0 FB na obdobie od 30.6. 2006 do 31.12.2006 a súčasne schválilo zahájenie skúšobnej prevádzky AIS EK verzia BETA EK 1.2.052 na vybraných PEK.
30.03.2006 / Hlásenie za 1. štvrťrok 2006
Podrobnejšie informácie o obsahu a tvorbe Hlásenia za 1. štvrťrok 2006 tu.
03.03.2006 / Informačný systém EK
Od 1. mája 2012 sú všetky PEK povinné spravovať informačný systém emisných kontrol výlučne na PC so softvérom schváleným MDPT SR a v súlade s Dočasným metodickým pokynom z 19. januára 2006 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly.
03.03.2006 / Nové tlačivá
Od 1. februára 2006 sa pri výkone EK môžu používať výhradne nové tlačivá v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z..
03.03.2006 / Dočasná zmena adresy
Z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov na Kupeckej 5 sa poverená organizácia S-EKA, s.r.o. dočasne presťahovala do priestorov objektu na Kupeckej ul. č 7 (vo dvore „Caffe Proxa“), na 1. poschodí.
03.03.2006 / Nové stránky S-EKA s.r.o.
Spustili sme novú webstránku S–EKA, s.r.o. V rámci aktualizácie sme stránku rozšírili o nové sekcie a postupne budeme aktualizovať aj ostatné časti  stránky.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: