Štátny odborný dozor

Ministerstvo v rámci hlavného štátneho odborného dozoru a krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy v rámci štátneho odborného dozoru (ďalej len "orgán štátneho odborného dozoru") kontrolujú, ako oprávnená osoba emisnej kontroly, technik emisnej kontroly a ďalšie osoby (ďalej len "kontrolovaná osoba") dodržiavajú zákon č 725/2004 Z.z v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie (najmä vyhlášky č. 578/2006 Z.z. v není neskorších predpisov, 29/2006 Z.z v není neskorších predpisov a ďalšie), ako aj nimi vydané rozhodnutia a pri zistení nedostatkov ukladajú sankcie podľa tohto zákona.

Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

 • kontrolou na mieste (ďalej len "kontrola"),
 • súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami 
 • vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby.

Kontrolu vykonávajú poverené osoby.Poverenými osobami sú

 • zamestnanci ministerstva,
 • zamestnanci krajských úradov dopravy a obvodných úradov dopravy,
 • prizvané osoby.

Prizvaná osoba vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril, a iba spolu s poverenými osobami, ktoré sa preukazujú písomným poverením na vykonanie kontroly; to sa nevzťahuje na vykonávanie kontroly pred oznámením a aj preukazom vydaným orgánom štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril; preukaz obsahuje údaje o osobe a rozsah jej poverenia.Poverenie na vykonanie kontroly obsahuje označenie kontrolovanej osoby, meno a priezvisko poverenej osoby, predmet kontroly, deň začatia kontroly, dátum a miesto vyhotovenia poverenia, odtlačok pečiatky orgánu štátneho odborného dozoru a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca oprávneného na udelenie poverenia. Za ministerstvo je osobou oprávnenou na udelenie poverenia na vykonanie kontroly minister, štátny tajomník a zamestnanci určení vnútorným predpisom; za krajský úrad dopravy a obvodný úrad dopravy je to určený zamestnanec.

Poverené osoby a kontrolované osoby postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru spravidla podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti. Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly sú poverené osoby oprávnené

 • vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel,
 • overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení s platnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona,
 • vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli potrebné doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly, a vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,
 • nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
 • prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci,
 • zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
 • prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle,
 • vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa písomným poverením, napríklad zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
 • vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru súčinnosť.

Ak poverené osoby pri kontrole zistia závažné nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, sú oprávnené formou opatrenia na mieste nariadiť kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti.
Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo krajským úradom dopravy, jedno vyhotovenie protokolu zašlú príslušnému obvodnému úradu dopravy ako podklad na uloženie sankcií.
Ak orgán štátneho odborného dozoru na základe podnetu alebo z vlastnej činnosti  zistí, že kontrolované osoby porušujú povinnosti uložené zákonom, podmienky určené nimi vydanými rozhodnutiami podľa zákona alebo porušujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona,

 • uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,
 • obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,
 • zruší, pozastaví alebo zmení oprávnenie alebo osvedčenie  udelené podľa tohto zákona,
 • uloží pokutu,

Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane.

Dôvody na zrušenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak štátny odborný dozor zistil že:

 • Oprávnená osoba emisnej kontroly v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky na udelenie oprávnenia (§ 57 ods. 1 písm. b), c), e) až j),)
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly porušila povinnosti uvedené v § 58 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 58 ods. 2 alebo § 59 písm. a) až c) alebo porušila podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol,
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly tretíkrát umožní vykonávať emisné kontroly
  1. mimo pracoviska emisnej kontroly uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje
  2. bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o emisnej kontrole vozidla a osvedčenie o emisnej kontrole vozidla,
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112f ods. 4, (Oprávnená osoba emisnej kontroly môže vykonávať emisné kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisnej kontroly, ktoré
  a) sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30. júna 2013,
  b) nie sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 31. decembra 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 31. decembra 2013.)
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia,
 • Oprávnená osoba emisnej kontroly umožní vykonať emisnú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel; to neplatí pri vykonávaní emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Dôvody na zrušenie osvedčenia technika emisnej kontroly

Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak štátny odborný dozor zistil že:

 • technik emisnej kontroly v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky spôsobilosti na právne úkona a bezúhonnosti,
 • z lekárskej správy vyplýva, že technik emisnej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie emisných kontrol,
 • technik emisnej kontroly neodôvodnene nevykonával emisnú kontrolu nepretržite viac ako šesť mesiacov,
 • technik emisnej kontroly získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie osvedčenia,
 • technik emisnej kontroly v čase zákazu vykonával emisné kontroly,
 • technik emisnej kontroly preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o EK a osvedčení  o EK,
 • technik emisnej kontroly po písomnom upozornení opakovane vykonával emisné kontroly v rozpore so zákonom, s vyhláškami alebo s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
 • technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,
 • technik emisnej kontroly neabsolvoval doškoľovací kurz nariadený ministerstvom,
 • technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania emisnej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,
 • technik emisnej kontroly použije pri emisnej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt.

Postihy pre oprávnenú osobu emisnej kontroly

Pokuta od 2 000 eur do 5 000 eur, pre oprávnenú osobu emisnej kontroly ak poruší povinnosti ustanovené v § 58 ods. 1 alebo ods. 2, § 59alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly.

Pokuta 3 319 eur, tomu (aj oprávnenej osobe emisnej kontroly) kto bez príslušného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vykonáva emisné kontroly alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.

Poriadková pokuta 1 000 eur  pre oprávnenú osobu emisnej kontroly, ak neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie emisnej kontroly nariadenej ŠOD.

Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverených osôb.

Postihy pre technika emisnej kontroly

Pokuta 166 eur, pre technika emisnej kontroly, ak

 • nevykonáva emisné kontroly v súlade so zákonom, s vyhláškami a s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
 • nepodrobí sa doškoľovaciemu kurzu nariadenému ministerstvom,
 • najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne neoznámi oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona.

Pokuta 1000 eur, pre technika emisnej kontroly, ak

 • po absolvovaní doškoľovacieho kurzu nevyhovel na skúške a vykonával aj naďalej emisné kontroly "v čase zákazu",
 • vykonal emisnú kontrolu bez ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla.

Pokuta 1660 eur, tomu (aj technikovi emisnej kontroly) kto bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonáva emisné kontroly alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.

Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverených osôb.

Pokuta a poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty  ukladať opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút.

Konanie o uložení pokuty  možno začať do šesť mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Konanie o uloženie poriadkovej pokuty možno začať do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.