Predĺženie platnosti osvedčenia

Postup pri predĺžení platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly

  1. Oprávnená osoba, ktorá chce pre svojho technika emisnej kontroly predĺžiť platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly podá na Technickú službu emisnej kontroly žiadosť o doškolovací kurz pre konkrétneho  technika emisnej kontroly ( ďalej len „žiadateľ“).
  2. Technická služba pozve žiadateľa na doškoľovací kurz.
  3. Žiadateľ absolvuje doškoľovací kurz a technická služba mu vydá potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu.
  4. Oprávnená osoba, ktorá chce pre svojho technika emisnej kontroly predĺžiť platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly podá na Technickú službu emisnej kontroly žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti.
  5. Technická služba pošle na ministerstvo zoznam žiadateľov o skúšku.
  6. Ministerstvo oznámi technickej službe termín skúšky.
  7. Technická služba oznámi termín skúšky žiadateľovi.
  8. Žiadateľ absolvuje skúšku a obdrží zápisnicu o skúške.
  9. Oprávnená osoba, ktorá chce pre svojho technika emisnej kontroly predĺžiť platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly podá najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia na schvaľovací orgán žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly spolu s prílohami.
  10. Schvaľovací orgán na základe žiadosti a príloh pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok rozhodne o predĺžení platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly.