Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Druhy emisných kontrol

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisnú kontrolu možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly v SR.

Emisná kontrola pravidelná

Emisnú kontrolu pravidelnú v súčasnosti vykonávajú PEK na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov. Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla a Osvedčenie o emisnej kontrole.
Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole preukazuje vodič kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách absolvovanie emisnej kontroly.

Emisná kontrola zvláštna

EK zvláštna sa vykonáva na vozidlách v týchto konkrétnych prípadoch:

  • pri povolení výroby a schvaľovaní jednotlivo vyrobeného vozidla – obvodný úrad dopravy pri povolení výroby takéhoto vozidla uloží po výrobe vozidla vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.
  • pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznaní typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla - platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, (EK zvláštna v plnom rozsahu pravidelnej)
  • pri povoľovaní a schvaľovaní  prestavby jednotlivého vozidla - obvodný úrad dopravy pri povolení prestavby jednotlivého vozidla (montáž plynového zariadenia, zmena druhu pohonu, zmena  typu motora ) uloží vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla.

Dokladom o vykonaní zvláštnej EK je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Emisná kontrola administratívna

Emisnú kontrolu administratívnu vykonávajú PEK len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej (znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla a pod..) alebo ak to prevádzkovatrľovi nariadi obvodný úrad dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia do evidencie.

Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácii vozidla a môže ju vykonať ktorékoľvek PEK, podľa voľby prevádzkovateľa. Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla a Osvedčenie o emisnej kontrole.