Technologické vybavenie

Určené meracie zariadenia

Určené meracie zariadenia sú zariadenia schválené priamo pre meranie emisných hodnôt motorového vozidla alebo pre zabezpečenie súčinnosti pri takomto meraní.

Hlavné meracie zariadenia sú:

 • analyzátor, určený k meraniu emisných hodnôt vozidiel so zážihovým typom motora
 • dymomer, určený k meraniu emisných hodnôt vozidiel so vznetovým typom motora

Doplnkové meracie zariadenia aj s princípom merania:

 • teplomer
 • otáčkomer
  • indukčný
  • vibračný
  • vibračno-akustický
  • piezosnímač
  • zvlnenie napätia batérie
  • pulzácia výfukových plynov
 • OBD komunikačné zariadenie
 • motortester

Zoznam schválených meracích zariadení pre vykonávanie emisných kontrol.
Zoznam schválených kombinácií meracích zariadení pre výkon emisných kontrol.
Zoznam subjektov spôsobilých na vykonávanie kalibrácie alebo overenia schválených meracích zariadení používaných pri výkone emisnej kontroly.


Monitorovacie záznamové zariadenia (MZZ)

MZZ sú zariadenia slúžiace k monitorovaniu a vytváraniu kontinuálneho, ako aj snímkového obrazového záznamu. MZZ pozostávajú z hardvérových komponentov ako stacionárnych monitorovacích zariadení (kamier), servera, diskového poľa, optických čítacích zariadení čiarových kódov (EAN-13), aktívneho sieťového prvku (switch), štrukturovanej kabeláže a špecifického softvérového vybavenia. Podľa platnej legislatívy MZZ vytvára lokálne kontinuálny obrazový záznam. MZZ je prepojené aj na informačný systém emisných kontrol, do ktorého odosiela obrazové snímky na základe legislatívnych požiadaviek.

Zoznam monitorovacích záznamových zariadení schválených Ministerstvom dopravy SR na použitie pri vykonávaní emisných kontrol na pracoviskách emisných kontrol v SR:

Kompletný zoznam monitorovacích záznamových zariadení na stiahnutie.


Automatizovaný informačný systém emisných kontrol (AISEK)

V zmysle §87 bod 1) písmena e) zákona 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov je pracovisko emisnej kontroly povinné zabezpečiť používanie informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel s programovým vybavením schváleným Ministerstvom dopravy SR.

Manuály:


Mobilná aplikácia MA AISEK V3

Aplikácia slúži na vytvorenie obrazového záznamu počas výkonu emisnej kontroly vozidla na pracoviskách emisných kontrol. Aplikácia zobrazuje technikovi emisnej kontroly všetky daným technikom rozpracované emisné kontroly v informačnom systéme emisných kontrol. Technik po zvolení emisnej kontroly vyhotovuje požadovanú sériu obrazových snímkov, ktoré aplikácia odosiela do informačného systému.

Aplikácia vytvára nasledujúce typy snímkov:

 • identifikačného čísla vozidla (VIN)
 • počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra)
 • ďalších požadovaných údajov z vozidla

Aplikácia je dostupná bezplatne pre dve softvérové platformy na ich oficiálnych predajných miestach:

Pre aktiváciu aplikácie je potrebné nastavenie údajov:

 • meno a heslo používateľského konta aplikácie AISEK
 • jedinečný aktivačný kód aplikácie

Aplikácia eOEV

Aplikácia eOEV je určená pre pracoviská emisných kontrol k vyčítaniu údajov o vozidle z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla časť I. Vyčítané údaje sa automaticky odosielajú do informačného systému emisných kontrol (AISEK), kde budú použité ako podklad pre výkon emisnej kontroly vozidla, zároveň zjednodušia proces výkonu emisnej kontroly.

Funkcie:

 • podpora všetkých aktuálnych typov elektronických osvedčení vozidla (doklad eVRC)
 • podpora viacerých pripojených čítacích zariadení
 • detekcia pripojenia/odpojenia čítacieho zariadenia
 • detekcia vloženia/vytiahnutia eVRC z čítacieho zariadenia
 • automatické odosielanie vyčítaných údajov do informačného systému emisných kontrol
 • zobrazenie údajov pre výkon emisnej kontroly v náhľade
 • zobrazenie všetkých informácií vyčítaných z karty (s ohľadom na GDPR)
 • uloženie údajov vo formáte CSV/XML (s ohľadom na GDPR)
 • možné automatické odosielanie údajov do aplikácie Topklient spoločnosti Toptest
 • upozornenie na koniec platnosti vloženého dokladu eVRC
 • upozornenie na neplatnosť vloženého dokladu eVRC

Pre spustenie aplikácie sa vyžaduje operačný systém Microsoft Windows 7 alebo novší, pripojenie do siete internet a konfiguračné parametre pre službu WSVRC spoločnosti S-EKA, spol. s r.o..
Pre prácu s dokladom eOEV je potrebné čítacie zariadenie s implementáciou štandardu ISO-7816, PC/SC alebo USB CCID. Odporúčané čítacie zariadenia sú uvedené v samostatnej časti manuálu.

Súbory na stiahnutie:

Verzia Dátum zmeny Popis zmien
1.0.7
03.04.2022
Ošetrený stav pri nekorektne vyplnených položkách osvedčenia o evidencii vozidla.
1.0.6 22.02.2019 Zmeny v konfigurácii aplikácie.
1.0.5 17.02.2019 Ošetrený stav, keď problém s čítacím zariadením kariet (v prípade vloženej karty nastávalo nekontrolované vkladanie/vyťahovanie karty, hoci fyzicky bola karta vložená) spôsoboval nekontrolované cyklické spracovávanie a odosielanie údajov do pripojených služieb.
1.0.4 12.02.2019 Pridané automatické vkladanie VIN do schránky operačného systému.
1.0.3 11.02.2019 Prvá verejná verzia aplikácie.