Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel

V zmysle ustanovení zákona č.106/2018 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla okrem iného povinný: 

 • zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke,
 • prevádzkovať len vozidlo, ktoré je schválené, spôsobilé a technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, 
 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom,
 • zabezpečiť aby prevádzkou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k  poškodeniu ciest,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť jednotlivo dovezené motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak motorové vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené podrobiť̌ emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II, podrobiť emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k 
poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola

V zmysle ustanovení zákona č.106/2018 Z. z. prevádzkovateľ vozidla nesmie prevádzkovať vozidlo, ktoré: 

 • nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 • nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 • má pozastavenú prevádzku, ak bolo vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé,
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z cestnej premávky alebo je dočasne vyradené z evidencie