Najčastejšie otázky

Predmetné dokumenty sú doklady prikladané k návrhu na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly. Tento návrh podáva oprávnená osoba emisnej kontroly (spoločnosť) na príslušný okresný úrad v sídle kraja (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisné kontroly musí spĺňať požiadavky na vzdelanie v zmysle zákona 106/2018 Z. z.. Tieto požiadavky môže preukázať troma spôsobmi:

  • dokladom o príslušnom vzdelaní plniacom podmienky (zoznam študijných odborov je uvedený v prílohe 8 vyhlášky 138/2018 Z. z.), alebo
  • dokladom o úspešnom absolvovaní skúšky zo znalostí o vozidlách, ktorú organizuje technická služba emisnej kontroly S-EKA, spol. s r.o. alebo technická služba technickej kontroly TESTEK a.s. (skúšky sú rovnocenné), alebo
  • dokladom preukazujúcim, že 20.5.2018 mala platné osvedčenie technika EK, TK, KO alebo MPZ.

Na to aby záujemca jednoduchšie zvládol úspešné absolvovanie skúšky znalostí o vozidlách organizujeme v spolupráci s firmou SeTeS tech, s.r.o. kurzy znalostí o vozidlách. Podrobnejšie informácie o kurzoch a následne aj o skúškach zo znalostí o vozidlách nájdete na https://www.setes.tech

Ak máte zaujímavú otázku,

tak nám ju prosím napíšte, možno pomôžete aj iným... Napísať otázku