Prečo emisné kontroly?

Životné prostredie

Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnosť musí zabezpečiť jeho primeranú ochranu. Starostlivosť o životné prostredie má teda celospoločenský charakter (a preto je nadradený nad záujem jednotlivca) a aby bola zabezpečená jeho ochrana pred nadmerným znečistením prevádzkou motorových vozidiel, je potrebné sledovať dodržiavanie produkcie a zloženia ich výfukových plynov.

Prečo ísť na emisnú kontrolu?

Prevádzka motorového vozidla nesie so sebou okrem svojich výhod aj nevýhodu spojenú s negatívnym dopadom na životné prostredie. Jeho výfukové plyny obsahujú niektoré zložky, ktorých produkciu je potrebné držať na „prijateľnej“ úrovni.

Z technického pohľadu na prevádzku motorového vozidla vieme povedať, že dobrý technický stav emisne relevantných komponentov a správne „zoradenie“ motora má výrazný vplyv nielen na vlastnosti motora a tým aj na jeho životnosť, ale aj na prevádzkové vlastnosti ako je napríklad spotreba paliva.

Je zrejmé, že pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor, ktorý je nastavený podľa hodnôt parametrov určených výrobcom vozidla, nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná, pretože motor má pri optimálnych výkonových parametroch relatívne najnižšiu mernú spotrebu paliva danú jeho technickým riešením a prevádzkovanie takéhoto motora zabezpečuje jeho dlhodobú životnosť.

Ak niektorý komponent motora alebo jeho príslušenstva nie je v dobrom technickom stave, alebo motor produkuje neprimerane vysoké množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, môže to mať vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na životnosť motora a predovšetkým je takýto stav spojený so zvýšenou spotrebou paliva a často aj so znížením výkonu motora.

Sledovanie emisných parametrov motora má aj diagnostický význam, pretože zhoršené parametre, pri správnom „zoradení“ motora, často signalizujú začínajúcu sa poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takéhoto stavu predchádza závažným a rozsiahlym (často aj deštruktívnym) poruchám motora. Včasným diagnostikovaním a odstránením príčin tohto stavu sa predchádza technicky a ekonomicky náročným opravám motora.