Zmena rozsahu osvedčenia technika EK

Pod zmenou rozsahu osvedčenia technika emisnej kontroly je v zmysle zákona 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov myslené rozšírenie pôvodného osvedčenia technika emisnej kontroly o stanovené možnosti zmysle vyhlášky 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia a skúšky.

Typy zdokonaľovacích školení:

  • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín, (B Bkat, Nkat → B, LPG/CNG Bkat, Nkat)
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,(B Rkat → B, LPG/CNG Rkat)
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,(B Rkat → BRkat OBD)
  • so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom. (D → D OBD)

Postup

V prípade zmeny rozsahu osvedčenia sa postupuje ekvivalentne ako pri získavaní nového osvedčenia, ( t.j. žiadosť o zdokonaľovacie školenie, žiadosť o skúšku, žiadosť o udelenie osvedčenia ) ale vzhľadom na skutočnosť že tu sa už jedná o technika emisnej kontroly s platným osvedčením tak, ako príloha k žiadosti o udelenie osvedčenia sa nedávajú doklady preukazujúce požadované vzdelenie a prax ale kópia osvedčenia.


Zážihový motor so zdokonaleným emisným systémom a OBD

Aby technik emisnej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu B, na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín mohol vykonávať emisné kontroly aj na vozidlách s OBD (t.j. vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom prihlásených do evidencie po 1.1.2005) musí absolvovať zdokonaľovacie školenie na technika emisnej kontroly osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD (RKAT OBD) a skúšku. Od 1.1.2009 by každé pracovisko emisných kontrol malo disponovať minimálne jedným technikom s osvedčením na RKAT OBD a do konca 1. polroku 2009 minimálne dvoma technikmi s osvedčením RKAT OBD.