Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť S-EKA, spol. s r. o. so sídlom na adrese Kupecká 5, 94901 Nitra, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 555/N, IČO: 34 107 011, je prevádzkovateľom (ďalej len „S-EKA“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, návštevníkov webových lokalít a všetkých jednotlivcov (ďalej len „vy“ alebo "dotknuté osoby", prípadne formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla), ktorých osobné údaje a informácie sú predmetom spracovania podľa podmienok NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, pričom jediným účelom je informovať vás o nasledujúcich témach:

Spracovanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby začlenené v rámci týchto webových lokalít a ostatných webových lokalít spravovaných spoločnosťou S-EKA vrátane webových lokalít, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky používania s pravidlami spracovania údajov. Niektoré časti webových lokalít môžu spravovať lokálni partneri spoločnosti S-EKA pomocou platformy webových lokalít spoločnosti S-EKA, na ktorú sa môžu vzťahovať špecifické zmluvné podmienky na základe miestnych právnych predpisov.

Vo všeobecnosti môžete naše webové lokality využívať na informačné účely bez toho, aby ste poskytli osobné informácie a informovali spoločnosť S-EKA o svojej identite. Niektoré z našich služieb však potrebujú zhromažďovať ďalšie informácie:

 • Spoločnosť S-EKA môže zhromažďovať osobné informácie na účely priamej komunikácie s vami s cieľom odpovedať na vaše otázky a vyhovieť vašim požiadavkám. Ak nám odošlete objednávky produktov, servisné požiadavky, iné požiadavky alebo na našu webovú lokalitu nahráte akékoľvek materiály, možno vás budeme musieť kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie nevyhnutné na spracovanie alebo splnenie vašej objednávky či požiadavky. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného poskytovania služieb, musíme spracovať vaše údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov, e-mailu alebo aplikácií.
 • Ak ste koncovým používateľom našich produktov alebo služieb, spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s konkrétnou licenčnou zmluvou koncového používateľa alebo podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov súvisiacimi s príslušným produktom alebo službou. Maximálne obdobie uchovávania fakturačných údajov je stanovené právnymi predpismi, pričom máme zákonnú povinnosť údaje uchovávať počas obdobia 10 rokov. Na rozdiel od fakturačných údajov uchovávame licenčné údaje iba počas obdobia, ktorého dĺžka nepresahuje 12 mesiacov od dátumu uplynutia platnosti licencie. Štatistické údaje bez potreby identifikácie koncového používateľa sa spracúvajú počas obdobia 4 rokov.
 • Ak ste už naším zákazníkom alebo ak súhlasíte so spracovaním svojich údajov na účely marketingovej komunikácie, môžeme vaše údaje použiť na správu marketingovej komunikácie, najviac však po dobu 5 rokov od získania súhlasu.
 • Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory spoločnosťou S-EKA. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov alebo výpisov. Údaje získané pri poskytovaní podpory sa môžu použiť len na poskytnutie služby podpory a na zlepšenie služieb zákazníkom pri poskytovaní podpory. Maximálne obdobie uchovávania nemôže prekročiť obdobie potrebné na poskytovanie a kontrolu podpory, pričom ani v pseudonymizovanej forme nesmie prekročiť 10 rokov.
 • Prostredníctvom našich webových formulárov nám môžete poskytovať pripomienky zákazníka, odpovede alebo požiadavky. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a iných údajov. Obdobia uchovávania údajov sa môžu v závislosti od charakteru alebo účelu komunikácie líšiť výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • Spoločnosť S-EKA môže zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane IP adresy (ak je k dispozícii), operačnom systéme a type prehliadača, a to na účely správy systémov a zdieľania súhrnných informácií s poskytovateľmi analytických nástrojov na právnom základe oprávneného záujmu. Ide o štatistické údaje týkajúce sa akcií a vzorov prehliadania našimi používateľmi, ktoré neidentifikujú konkrétne osoby. Z rovnakého dôvodu môžeme získať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu prostredníctvom súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie prenášané na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám vylepšovať našu lokalitu a poskytovať lepšie služby s vyššou mierou prispôsobenia. Prijatie súborov cookie potvrdíte použitím tlačidla "Súhlasím" v ozname, ktorý sa zobrazí pri pri návšteve našej lokality.
 • Vyvíjame maximálne úsilie, aby ste si mohli užívať bezpečnejšie technológie. Informácie, ktoré nám poskytnete, sú pre nás veľmi cenné, pričom vzorky škodlivého alebo podozrivého softvéru nám môžete poskytnúť rôznymi kanálmi. Vzorky a ich metaúdaje budú spracované a uchované na základe verejného záujmu a oprávneného záujmu spoločnosti S-EKA, ktorým je počítačové zabezpečenie.

Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v informačných systémoch

Informácia dotknutej osoby - IS emisné plakety
Informácia dotknutej osoby - IS monitoring emisných kontrol
Informácia dotknutej osoby - IS agenda emisných kontrol
Informácia dotknutej osoby - IS marketing
Informácia dotknutej osoby - IS evidencia obchodných partnerov
Informácia dotknutej osoby - IS kurzy a školenia
Informácia dotknutej osoby - IS správa registratúry
Informácia dotknutej osoby - IS účtovné doklady
Informácia dotknutej osoby - IS overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly
Informácia dotknutej osoby - IS overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť S-EKA podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi o ochrane údajov platnými v členských štátoch Európskej únie. Každá dotknutá osoba má tieto práva:

 • právo požiadať spoločnosť S-EKA o prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo zmeniť neúplné osobné údaje),
 • právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
 • právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
 • právo namietať voči ich spracovaniu, ako aj
 • právo na prenosnosť údajov.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho oprávneného účelu pri poskytovaní služieb a produktov zákazníkom a patrí im ochrana s najvyššou prioritou.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: