Postup pri emisnej kontrole

Pravidelná emisná kontrola

Pravidelná kontrola pozostáva z úkonov rozdelených do nasledovných základných častí:

  • identifikácia vozidla,
  • vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov,
  • kontrola nastavenia motora a meranie emisií výfukových plynov,
  • vyhodnotenie.

Rozdiel obsahu úkonov v jednotlivých bodoch EK je daný emisným systémom vozidla.


Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (BKAT / N-KAT) pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa vo výkone emisnej kontroly.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu sa kontroluje nastavenie motora, pri ktorom sa kontroluje uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota CO, HC pri voľnobežných otáčkach počas ustáleného stavu. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisií vykoná v každom vyústení samostatne a vyhodnocuje sa aritmetický priemer.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako spôsobilé ak  pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom vybavenom alternatívnym palivom, sa po prepnutí paliva vykonáva rovnakým spôsobom ako emisná kontrola na základnom palive.


Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so zážihovým motorom (RKAT), zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (RKAT OBD) pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav v emisnej kontrole sa pokračuje.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu, sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa objemové hodnoty emisií. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú objemové hodnoty emisií. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Po tomto úkone nasleduje kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Alternatívne sa skontroluje aj funkčnosť regulacie lambda prostredníctvom testu regulačnej lambda sondy. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne a hodnotí sa takisto samostatne.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako spôsobilé ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden chybový zápis.

Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavenom alternatívnym palivom, sa po prepnutí paliva vykonáva rovnakým spôsobom ako emisná kontrola na základnom palive.


Emisná kontrola vozidiel so vznetovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom (BKAT) a vozidiel so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (NKAT) a vozidiel so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (NKAT OBD) pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav elektrickej sústavy a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav v emisnej kontrole sa pokračuje.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu sa kontrolujú voľnobežné otáčky a maximálne otáčky. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota dymivosti motora počas voľnej akcelerácie z voľnobežných do maximálnych otáčok motora pri plnej dodávke paliva (maximálne stlačenie pedálu akcelerátora). Pre objektívne posúdenie stavu motora je potrebné vykonať minimálne tri akcelerácie pri ktorých rozptyl hodnôt dymivosti nesmie byť väčší ako 0,5 m-1. Ak by bol rozptyl väčší, alebo ak sú namerané hodnoty dymivosti v klesajúcom rade je potrebné vykonať ďalšiu akceleráciu a opätovne vyhodnotiť posledné tri. Tento proces sa opakuje až do splnenia týchto požiadaviek (maximálne však 12 akcelerácii).  Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie,  systém palubnej diagnostiky OBD (ak je ním vozidlo vybavené) je  funkčný a nevykazuje poruchový stav a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.