Ceny za kontrolu

Čo cena za emisnú kontrolu vlastne predstavuje, lepšie povedané, za čo je motorista zo zákona povinný platiť?

Je to cena za tzv. vynútený výkon, ktorý musí občan zo zákona strpieť, resp. vyžiadať si ho a uhradiť. V tomto prípade tým vynúteným výkonom je kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie určených podmienok a emisných limitov motora.

Cena za emisnú kontrolu musí byť na doklade oddelená od ceny za prípadné nastavenie, resp. opravu.

Cenotvorba v súvislosti s vykonávaním EK sa datuje od r. 1993, kedy výmerom MF 4/93 bola stanovená maximálna cena za EK 95,- Sk, vč. DPH, a ďalšími výmermi z rokov 1995 a 1996 na 120,- Sk bez DPH.

V roku 1997 začalo MF v tejto oblasti svojimi opatreniami uplatňovať vecné usmernenie cien. De facto však počnúc rokom 1997 bolo možné cenu za EK postupne za jednotlivé roky, resp. mesiace, zvyšovať maximálne o mieru inflácie za príslušné časové obdobie, pričom sa vychádzalo z maximálnej ceny stanovenej v r. 1996.

V súčasnej dobe si podľa opatrenia MF SR z 3.3.2000 č. R-2/2000 cenu za EK stanovuje každé PEK individuálne takým spôsobom, že do kalkulácie zahŕňa len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa zákona o cenách, pričom rozsah medziročného zvýšenia cien musí zodpovedať odôvodnenému preukázateľnému zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov, najviac do úrovne ročného indexu inflácie, vykazovaného Štatistickým úradom SR v sledovanom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. V praxi to znamená určitú diferenciáciu cien jednotlivých PEK s prihliadnutím na rozdielne oprávnené náklady jednotlivých PEK. V každom prípade relatívne nízky rozptyl cien stabilizuje dnes už pomerne silná konkurencia v oblasti výkonu EK.

Je potrebné, aby motoristi vedeli, že kontrola cenovej disciplíny na PEK ako samostatnom právnom subjekte kompetenčne nepatrí MDV SR ani poverenej technickej službe. Prináleží MF SR a jeho kontrolným inštitúciám.