Štruktúra

Vedenie spoločnosti

Kontakt
Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365
E-mail:
Štatutár

Ing. Marian Škorica

E-mail:
Výkonný riaditeľ

Ing. Peter Lenďák, PhD.

Mobil: +421 0907 852 430
E-mail:
Zástupca riaditeľa

Ing. Vladimír Jalakša

Mobil: +421 905 281 444
E-mail:


Sekretariát


Činnosti

 • registratúrne činnosti,
 • zabezpečovanie výroby cenín emisných kontrol,
 • správu skladu materiálu emisných kontrol,
 • objednávka a distribúcia cenín pre pracoviská emisných kontrol


Kontakt

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail:


Pracovníci oddelenia

Kristína Gemmelová

Mobil: +421 905 298 202

E-mail: 
Oddelenie legislatívy a štatistiky


Činnosti

 • spracovávanie návrhov právnych a technických predpisov pre oblasť emisných kontrol,
 • pripomienkové konania návrhov zákonov, vyhlášok, metodík, technických požiadaviek na meradlá a smerníc pre potreby ministerstva dopravy,
 • metodické usmerňovanie pracovísk emisných kontrol,
 • periodické spracovávanie údajov informačného systému zo siete pracovísk emisných kontrol,
 • dokumentačnú, archivačnú a skartačnú činnosť


Kontakt

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail: 


Vedúci oddelenia

Ing. Michal Varšava

Mobil: +421 915 114 556

E-mail: 


Pracovníci oddelenia

Ing. Zuzana Hutníková

Mobil: +421 907 732 565

E-mail:


Ing. Denisa Holmeisterová

Mobil: ‭+421 908 065 401

E-mail:


Alena Šranková

Mobil: +421 908 169 189

E-mail:
Oddelenie technickej podpory PEK


Činnosti

 • overenie plnenia podmienok žiadateľov na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol,
 • overenie vhodnosti meradiel a monitorovacích záznamových zariadení pre výkon emisných kontrol,
 • základné školenia na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich emisné kontroly,
 • doškoľovacie kurzy,
 • záverečné skúšky absolventov základných školení a doškoľovacích kurzov v spolupráci s MDV SR,
 • poskytovanie hodnôt kontrolovaných parametrov neštandardných prípadov pri EK,
 • poradenskú činnosť pre pracoviská emisných kontrol,
 • odborné konzultácie pre žiadateľov o zriadenie pracoviska emisnej kontroly a motoristickú verejnosť


Kontakt

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail: 


Vedúci oddelenia

Ing. Michal Králik, PhD.

Mobil: +421 918 845 399

E-mail:


Pracovníci oddelenia

Ing. Ján Polerecký, PhD.

Mobil: +421 915 972 269

E-mail:


Ing. Martin Varšava

Mobil: ‭+421 902 285 238‬

E-mail:
Referát pre informačné technológie


Činnosti

 • vývoj, integrácia, prevádzka a údržba informačných systémov spoločnosti,
 • vývoj, integrácia, prevádzka a údržba softvérov spoločnosti,
 • vývoj, prevádzka a údržba webového sídla spoločnosti,
 • súčinnosť pri požiadavke o spracovanie údajov z informačného systému zo siete pracovísk emisných kontrol,
 • komunikácia alebo súčinnosť pri riešení IT požiadaviek voči MDV SR, ostatným povereným technickým službám alebo pracoviskám emisných kontrol,
 • súčinnosť pri inštalácii bezpečnostných certifikátov do meracích zariadení,
 • aktualizácia učebných textov a prispôsobenie ich obsahu aktuálnemu stavu vývoja v oblasti AISEK v rozsahu požadovaných vedomostí potrebných pre školenia a skúšky technikov,
 • výber vhodných PC, HW zariadení a SW pre potreby spoločnosti v jej sídle i na pilotnom PEK,
 • zabezpečenie údržby a opravy komunikačných prostriedkov, výpočtovej techniky a zariadení,
 • zabezpečenie spotrebných materiálov pre tlačové zariadenia


Kontakt

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail: 


Samostatný referent

Radoslav Lukáč

E-mail:
Referát odborného dozoru


Činnosti

 • odborný dozor
 • overenie pracovísk emisných kontrol


Kontakt

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail: 


Pracovníci referátu

Ing. Martin Imre

E-mail:


Ing. Ján Drienovský

E-mail:


Ing. Dominik Gašparovič, PhD.

E-mail: