Pokuty a postihy

V zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. môžu orgány štátnej správy v súvislosti z emisnými kontrolami udeliť prevádzkovateľovi vozidla nasledovné postihy.

Obvodný úrad dopravy

Pokutu 66 eur

 • Prevádzkovateľovi vozidla po hromadnej prestavbe, ktorý nepožiada OÚD o zápis zmien do osvedčenia o evidencii časť I a II,
 • Prevádzkovateľovi vozidla, ktoré nemá VIN číslo zhodné s VIN číslom uvedeným v dokladoch,
 • Prevádzkovateľovi vozidla, ktorý na výzvu orgánu PZ alebo OÚD nepredložil v určenej lehote osvedčenie o evidencii časť I, časť II a technické osvedčenie vozidla a nevyplnil príslušné tlačivá,
 • Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému bolo vystavené nové osvedčenie o evidencii časť I a II alebo technické osvedčenie vozidla a po nájdení bezodkladne neodovzdá predchádzajúce technické osvedčenie vozidla OÚD,
 • Prevádzkovateľovi vozidla za každé motorové vozidlo, ktoré nepodrobil emisnej kontrole administratívnej ak mu to nariadil obvodný úrad dopravy, alebo ak počas lehoty emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu osvedčenia o emisnej kontrole.

Poriadkovú pokutu 66 eur

 • Fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe - podnikateľovi, ak poruší povinnosť dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle a to aj na vyzvanie príslušného orgánu, v ním určenej lehote a na určené miesto.

Pokutu 166 eur

 • Prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré neopatril po jednotlivej prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu,
 • Prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej  lehote emisnej kontrole pravidelnej.
 • Prevádzkovateľovi vozidla, ak porušil povinnosť  podrobiť sa emisnej kontrole pravidelnej mimo lehôt ak o tom rozhodol OÚD.
 • Prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ak neposkytne vozidlo na opakované vykonanie EK na žiadosť štátneho odborného dozoru.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Poriadkovú pokutu 66 eur

 • Fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe - podnikateľovi, ak poruší povinnosť dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle a to aj na vyzvanie príslušného orgánu, v ním určenej lehote a na určené miesto.

Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty ukladať opakovane.

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Konanie o uložení pokuty možno začať do šeť mesiacov odo dňa, keď sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.