Novelizácia metodického pokynu č. 2/2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Ministerstvo dopravy vydalo s účinnosťou od 2. decembra 2023 Metodický pokyn č. 20/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom v platnom znení. 

Metodický pokyn novelizuje viacero oblastí a prináša nasledovné zmeny:

V bode 1 – upresňuje sa účel MP nielen na zabezpečenie jednotného postupu ale aj na zabezpečenie maximálnej objektívnosti pri výkone EK a vysokej kvality výkonu EK

V bode 2 – zavádza sa definícia hybridného motorového vozidla

V bode 3 – uvedenie najčastejších príkladov, kedy nie je možné vykonať vizuálnu kontrolu alebo meranie

V bode 4 – doplnenie voľnobežných otáčok do situácie, pri ktorej môže dôjsť k signalizácii nedostatočného tlaku oleja

V bode 5 – presne definuje, z ktorých krokov (úkonov) pozostáva EK, tak ako je to uvedené v jednotlivých článkoch MP a v ďalších predpisoch

V bode 6 – upresnenie a doplnenie definície kto zodpovedá za výkon a údaje ak všetky úkony vykonáva technik a ak príjem robí administratívny pracovník

V bode 7 – doplnenie požiadaviek na meradlo, aby pri výkone EK bolo obsluhované výlučne technikom, aby bola zaručené vysoká kvalita a objektívnosť merania s vylúčením neželaných vonkajších vplyvov

V bode 8 – upravenie a zjednoznačenie požiadavky, ak sa na stojisko pristaví vozidlo, ktoré už je zaevidované v informačnom systéme, tak technológia toho stojiska sa môže použiť len na oficiálnu emisnú kontrolu toho vozidla , ktoré je pristavené na stojisku. 

V bode 9 – vypúšťajú sa neaktuálne požiadavky na výkon EK vozidiel s duálnym plynovým palivom technikmi, ktorí mali osvedčenie podľa starých predpisov (ods. 17) a na odstraňovanie kontrolnej nálepky z okna (ods. 18)

V bode 10 – pri vizuálnej kontrole vozidiel so vznetovým motorom a emisným systémom BKAT a NKAT sa doplnil postup technika pri signalizácii minimálneho množstva redukčného činidla Ad-Blue v nádrži

V bode 11 – pri vizuálnej kontrole vozidiel so vznetovým motorom a emisným systémom NKAT OBD sa doplnil postup technika pri signalizácii minimálneho množstva redukčného činidla Ad-Blue v nádrži

V bode 12 – zjednotenie názvoslovia

V bode 13 – gramatická oprava

V bode 14 – zmena rozptylu časov voľných akcelerácii pri EK vozidiel so vznetovým motorom a emisným systémom NKAT OBD z 0,3 na 0,4 sekundy

V bode 15 – definovanie zverejňovania Metodických usmernení technickou službou

V bode 16 – gramatická oprava

V bode 17 – exaktnejšie nadefinovanie spôsobu overenia funkcie regulátora maximálnych otáčok, aby bolo jednoznačné, že začiatok aj koniec akcelerácie je definovaný výzvou meracieho zariadenia a splnením všetkých definovaných podmienok

V bode 18 – exaktnejšie nadefinovanie spôsobu dosiahnutia maximálnych otáčok s presným uvedením začiatku, ukončenia a ďalších požadovaných podmienok, ktoré musia byť pri akcelerácii splnené

V bode 19 – vypúšťa sa z MP možnosť, že konštrukčné riešenie motora má vplyv na rozptyl času akcelerácii, nakoľko sa takáto alternatíva v praxi doteraz nepreukázala a bola v metodike zbytočne mätúca. 

Upozorňujeme technikov, že sa nejedná o dĺžku dosiahnutých časov akcelerácii a ani o konštrukčné riešenie použitých technologických zariadení ale výlučne o konštrukčné riešenie motora preto nezamieňať.

V bode 20 – dopĺňajú sa postupy pre meranie hybridných motorových vozidiel, nakoľko počet týchto vozidiel sa pri výkone EK začína zvyšovať a metodika to doteraz neošetrovala

V bode 21 – zavádza sa jednoznačná povinnosť pre technika odoslať všetky merania vykonané na pristavenom vozidle v rámci oficiálnej EK aj opakované, nedokončené, resp. prerušené nakoľko doterajší výklad bol nejednoznačný

V bode 22 – umožňuje sa nahradenie tlačového záznamu vyhotovovaného pri vozidlách so zážihovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom doplnkovou fotografiou  prenesenou do informačného systému

V bode 23 – zavedenie postupu umožňujúceho akceptovanie merania vozidiel kategórie T (najmä štvorkoliek) aj pri nedosiahnutí stanoveného rozsahu doplnkových parametrov 

V bode 24 – v prílohe k MP sa upravujú a dopĺňajú nasledovné chyby:

  • Chyba 241 – doplnenie systému filtrácie pevných častíc a úprava názvoslovia
  • Chyby 248 a 249 – gramatická oprava
  • Chyby 251 a 252 – úprava definície chýb tak aby 251 definovala všeobecné netesnosti výfukového systému a 252 netesnosti umožňujúce vnikanie výfukových plynov do priestoru vozidla a ohrozujúce zdravie osôb vo vozidle 
  • Chyby 264 a 265– úprava definície chýb nasledovne: 
    • 264 sa použije ak nie je možné vykonať alebo dokončiť vizuálnu kontrolu a nie je možné vykonať meranie, čiže neexistuje žiadny záznam o meraní, ani neúplný
    • 265 sa použije ak nie je možné meranie dokončiť alebo nie je možné urobiť všetky požadované úkony ale záznam o meraní existuje, aj keď len čiastočný resp. neúplný napr. nedokončenie merania, kvôli nedosiahnutiu požadovaných otáčok a následné zacyklenie prístroja, resp. spadnutie komunikácie z OBD počas merania a podobne. Podľa vybranej chyb bude aj informačný systém meranie buď vyžadovať alebo nie. Ak bude odoslané neúplné meranie musí byť vybratá chyba 265
  • Chyby 271 až 275 – nové chyby súvisiace s vizuálnou kontrolou hybridného motorového vozidla.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze