Udelenie osvedčenia technika

Postup udelenia osvedčenia technika

 1. Osoba, ktorá má udelené povolenie na zriadenie pracoviska alebo oprávnená osoba, ktorá chce získať pre svojho zamestnanca odbornú spôsobilosť ( ďalej len „žiadateľ“) podá na technickú službu emisnej kontroly žiadosť o základné školenie pre konkrétnu fyzickú osobu.
 2. Technická služba emisnej kontroly na základe žiadosti pozve fyzickú osobu na základné školenie.
 3. Fyzická osoba absolvuje základné školenie a technická služba emisnej kontroly jej vydá potvrdenie o absolvovaní školenia.
 4. Žiadateľ podá na technickú službu emisnej kontroly  žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti. (Temín podania žiadosti je najneskôr do siedmich dní od skončenia školenia.
   Poplatok za žiadosť je 80 eur v kolkoch.V prípade opakovanej skúšky 40 eur v kolkoch.)
 5. Technická služba pošle na ministerstvo zoznam všetkých absolventov školenia žiadajúcich o skúšku z odbornej spôsobilosti.
 6. Ministerstvo oznámi technickej službe termín skúšky z odbornej spôsobilosti.
  (Termín a miesto skúšky stanoví ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo  dňa prihlásenia na skúšku.)
 7. Technická služba emisnej kontroly oznámi termín skúšky žiadateľovi.
 8. Fyzická osoba absolvuje skúšku a obdrží zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti.
 9. Žiadateľ podá na schvaľovací orgán žiadosť o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly spolu s prílohami. Schvaľovací orgán na základe žiadosti a príloh pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok rozhodne o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly.

Podmienky na udelenie osvedčenia technika

Schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa nasledovné podmienky

(Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo komu v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie technika emisnej kontroly z iného dôvodu ako na základe vlastnej žiadosti.)
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • má požadované vzdelanie a odbornú prax,
 • (Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie:
  • skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo
  • skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo
  • skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.)
 • absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
 • vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol

Prílohy k žiadosti o udelenie osvedčenia technika

Splnenie podmienok na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly je žiadateľ povinný preukázať týmito prílohami k žiadosti o udelenie osvedčenia:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o vzdelaní
 • doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
 • pracovná zmluva,
 • potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
 • zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol

Úhrada správnych poplatkov za skúšky z odbornej spôsobilosti

Spôsoby úhrady poplatku za skúšku z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly po ukončení predaja papierových kolkových známok:

1. eKolkom vytlačeným na Potvrdení pre evidenciu poplatku vydanom prostredníctvom pôšt

2. pomocou mobilnej aplikácie – od roku 2015

Potvrdenie pre evidenciu poplatku –  Elektronický kolok (eKolok)
Dvojdielne potvrdenie pre evidenciu poplatku je možné zakúpiť na priehradke Slovenskej pošty po úhrade požadovanej výšky poplatku.
Potvrdenia sú vyhotovené v nasledovnej farebnosti pre jednotlivé nominálne hodnoty:

Nominálna hodnota potrvdenia Farba
0,50 € Modrá
1 € Fialová
3 € Fialová
5 € Fialová
10 € Zelená
20 € Zelená
50 € Oranžová
100 € Čiernohnedá

eKolok - vzor

Vzhľadom na obmedzenú platnosť potvrdení pre evidenciu poplatku, odporúčame ich kúpu tesne pred podaním žiadosti a túto formu platby odporúčame použiť najmä v prípadoch,  ak bude termín skúšky plánovaný v krátkom čase po podaní žiadosti.