Zoznam prístrojov

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 22.10.2012 11:10

Meradlá a prístroje používaní pri EK

Oprávnená osoba na vykonávanie emisných kontrol (ďalej len „EK“)  , podľa § 58 ods.1 písm. c) zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel  v premávke  na  pozemných  komunikáciách a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) a v súlade s § 66 ods. 5 zákona, má pri vykonávaní EK povinnosť zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktoré zodpovedajú požadovanému technologickému vybaveniu pracoviska emisnej kontroly a ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené alebo kalibrované.
Ak oprávnená osoba emisnej kontroly nezabezpečí používanie schválených meradiel a prístrojov vystavuje sa riziku zrušenia oprávnenia podľa § 60 ods. 3 zákona.
  
MDPT SR schváli meradlá a prístroje na základe správy z overenia vhodnosti meradla a prístroja, ktoré vykonala poverená technická služba EK (ďalej len „TS EK“) v súlade s ustanoveniami § 31 ods.1 písm. c) zákona a podľa metodického pokynu na overenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri EK motorových vozidiel.
  
Schválené meradlá a prístroje musia plniť technické požiadavky na meradlá a umožňovať výkon EK v súlade s metodikou výkonu EK. Metodika výkonu EK a technické požiadavky na prístroje a meradlá stanovujú nové požiadavky, ktoré budú musieť prístroje a meradlá používané pre EK plniť najneskôr od 1. januára 2009. Nové požiadavky spočívajú najmä vo vyhotovení nového  softvéru meradla resp. v úprave už existujúceho za účelom exaktného rešpektovania úkonov platnej metodiky výkonu EK, v doplnení OBD modulu pre kontrolu vozidiel vybavených palubnou diagnostikou a v automatickom prenose nameraných údajov (bez nežiadúceho ovplyvňovania technikom EK) do AIS EKu. Tieto požiadavky sa vzťahujú na meradlá používaní pri výkone EK pre vozidlá so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a vozidlá so vznetovým motorom. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať nové schválenie meradiel pre tieto emisné systémy.
Doteraz používané meradlá vhodné pre výkon EK vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so vznetovým motorom sa budú môcť používať len do 31. decembra 2008
  
V súčasnej dobe TS EK priebežne vykonáva overenie vhodnosti tých meradiel o schválenie ktorých výrobcovia resp. zástupcovia výrobcu požiadali. TS EK po úspešnom vyhodnotení overenia predloží MDPT SR  návrh na schválenie meradla, ktoré ho následne schváli a zaradí do zoznamu schválených meradiel.
  
Stav schvaľovania prístrojov podľa požiadaviek platných k 1.1.2009
 Zážihové motory so zdokonaleným emisným systémom (RKAT a RKAT s OBD)
  -meradlá schválené MDPT SR 
 
Vznetové motory
 
 -meradlá schválené MDPT SR 
Pri meradlách BOSCH, MAHA, AVL sa jedná o doplnenie HW vybavenia dnes existujúcich meradiel a schválenia nového SW riešenia (tieto meradlá nebude preto potrebné meniť za nové). Pri meradle ATAL sa jedná o schválenie úplne nového meradla, s možnosťou úpravy niektorých už používaných typov podľa uváženia výrobcu.
 
 

 

 

 

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: