Zmena technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii

Vytvoril: admin, 30.03.2011 10:03

Zmena technického osvedčenia vozidla na osvedčenie o evidencii.

 
Prevádzkovateľ vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS, A LS, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla a nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, môže požiadať príslušný obvodný úrad dopravy o vydanie osvedčenia o evidencii.
K žiadosti je povinný predložiť :
  • Technické osvedčenie vozidla
  • Odborný posudok o kontrole originality vozidla
  • Platný protokol o technickej kontrole vozidla
  • Platný protokol o emisnej kontrole vozidla
 
Dôležité
Odborný posudok o kontrole originality, protokol o technickej kontrole a protokol o emisnej kontrole musia byť s hodnotením „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ a nesmú byť staršie ako 15 dní.
Protokol o emisnej kontrole sa predkladá len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: