Volkswagen Crafter

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 29.01.2019 10:01

Usmernenie technickej služby emisnej kontroly na postup pri výkone emisnej kontroly na vozidlách VOLKSWAGEN CRAFTER s chybou P2Bxx.

Na základe žiadosti zástupcu výrobcu vozidiel VOLKSWAGEN a dopytov na vyhodnotenie vozidla od pracovísk emisných kontrol technická služba EK posúdila vzniknutý stav a rozhodla sa vystaviť generálny pardón pre EK vozidiel VOLKSWAGEN CRAFTER, ktoré v trvalej pamäti chýb majú chybový zápis P2Bxx.
x – je alfanumerický znak bližšie popisujúci chybu


Postup kontroly


Technik EK skontroluje stav vozidla prostredníctvom komunikácie so systémom OBD vozidla či sa v pamäti chýb nevyskytuje iný zápis s chybou P0 XXX, P2 XXX a pod. a túto skutočnosť zdokumentuje snímkou vyhotovenou prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) ako „Ďalšie snímky vozidla“. Pre dokladovanie bezporuchového stavu vozidla je potrebné, aby vodič vozidla predložil tlačený záznam o vykonaní funkčnej skúšky systému spätného vedenia výfukových plynov EGR (dynamická skúška) z diagnostického systému ODIS, ktorého sa chyba P2Bxx dotýka a prehlásenie servisného strediska o bezporuchovosti vozidla resp. správnej funkcie spätného vedenia výfukových plynov ako aj pečiatku servisu a čitateľné meno technika ktorý takéto prehlásenie vydal. Tlačový záznam z diagnostického zariadenia s identifikáciou vozidla, ako aj prehlásenie o bezporuchovosti vozidla nesmie byť starší ako 12 mesiacov. Prvú stranu výtlačku, kde sa nachádza identifikácia vozidla a stranu kde je prehlásená bezporuchovosť vozidla, pečiatka servisu a čitateľné meno servisného technika  odfotí technik EK prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) ako „Ďalšie snímky vozidla“ a do ďalších záznamov uvedie dôvod zmeny emisného systému vozidla. Následne technik EK môže zmeniť emisný systém vozidla z N-KAT OBD na emisný systém N-KAT.
Ak je na vozidle načítaný aj iný chybový zápis ako P2Bxx, tak sa vozidlo vyhodnotí v zmysle aktuálne platného metodického pokynu.


Poznámka:
Servisné strediská zn. VOLKSWAGEN sú informované, aby pri pravidelnej servisnej prehliadke vykonali test systému spätného vedenia výfukových plynov EGR s tlačovým výstupom ako aj požadovaným prehlásením pre pracoviská EK.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: