Postup pri udelení osvedčenia technika EK

Vytvoril: admin, 21.02.2012 10:02
 1. Osoba, ktorá má udelené povolenie na zriadenie pracoviska alebo oprávnená osoba, ktorá chce získať pre svojho zamestnanca odbornú spôsobilosť ( ďalej len „žiadateľ“) podá na technickú službu emisnej kontroly žiadosť o základné školenie pre konkrétnu fyzickú osobu.
 2. Technická služba emisnej kontroly na základe žiadosti pozve fyzickú osobu na základné školenie.
 3. Fyzická osoba absolvuje základné školenie a technická služba emisnej kontroly jej vydá potvrdenie o absolvovaní školenia.
 4. Žiadateľ podá na technickú službu emisnej kontroly  žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti. (Temín podania žiadosti je najneskôr do siedmich dní od skončenia školenia.
  Poplatok za žiadosť je 80 eur v kolkoch.V prípade opakovanej skúšky 40 eur v kolkoch.)
 5. Technická služba pošle na ministerstvo zoznam všetkých absolventov školenia žiadajúcich o skúšku z odbornej spôsobilosti.
 6. Ministerstvo oznámi technickej službe termín skúšky z odbornej spôsobilosti.
  (Termín a miesto skúšky stanoví ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo  dňa prihlásenia na skúšku.)
 7. Technická služba emisnej kontroly oznámi termín skúšky žiadateľovi.
 8. Fyzická osoba absolvuje skúšku a obdrží zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti.
 9. Žiadateľ podá na obvodný úrad dopravy žiadosť o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly spolu s prílohami.Obvodný úrad dopravy na základe žiadosti a príloh pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok rozhodne o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: