Zmena rozsahu oprávnenia RKAT OBD

Vytvoril: admin, 26.11.2008 10:11

 

Zmena rozsahu oprávnenia RKAT OBD

 

 

Postup overovania pracoviska emisných kontrol pri zmene rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu B na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom na oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD.
 
Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá má udelené oprávnenie typu B a chce zmeniť jeho rozsah rozšírením o OBD, musí postupovať nasledovne:
 
 • podať žiadosť o overenie plnenia podmienok na zmenu rozsahu oprávnenia. Na žiadosť sa primerane vzťahujú požiadavky kladené na žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia.
 • k žiadosti priložiť nasledovné prílohy:
  • doklad o zadovážení prístroja
  • doklad o zaobstaraní hardvéru (modulu OBD)
  • doklad o zaobstaraní softvéru umožňujúceho automatický postup merania a prenos nameraných hodnôt

(prílohy a + b + c môžu byť súčasťou jedného dokladu)

  • platný doklad o metrologickej kontrole prístroja (overení)
 • v čase podania žiadosti musí byť prístroj v používaní a musí byť v AIS EK zaznamenaná emisná kontrola z automatickým prenesením nameraných hodnôt (alebo aspoň v testovacej verzii AIS EK)
 • po obdržaní správy z overenia vydanej technickou službou podať žiadosť o zmenu rozsahu oprávnenia na príslušný obvodný úrad dopravy.
 Technická služba emisnej kontroly postupuje nasledovne:
 
 1. po obdržaní žiadosti kompetentný pracovník technickej služby (inšpektor) skontroluje žiadosť spolu so všetkými prílohami či plnia potrebné náležitosti a v prípade neplnenia vyzve žiadateľa na doplnenie.
 2. inšpektor technickej služby v AIS EK (alebo v jeho testovacej verzii) skontroluje či žiadateľ používa prístroj spolu s novým softvérom umožňujúcim prenos nameraných hodnôt z prístroja do AIS EK.
 3. technická služba vydá správu z overenia plnenia podmienok na zmenu rozsahu oprávnenia.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: