Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia

Vytvoril: admin, 12.02.2007 09:02

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly:

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly je žiadateľ povinný preukázať týmito prílohami k žiadosti:

 • doklady o vlastníctve pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly:
  • ak je žiadateľ vlastníkom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy
  • ak je žiadateľ nájomcom
   •  výpis z listu vlastníctva prenajímateľa nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy a nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi
   • alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme
 • projektová dokumentácia pracoviska emisnej kontroly a situačný výkres vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch spracovaná v súlade s rozmermi ustanovenými vyhláškou č. 5782006,
 • stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia pracoviska emisnej kontroly, k jeho súladu s územným plánom, iným verejným záujmom a s ochranou životného prostredia,
 • doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

(finančnú spoľahlivosť vo výške 1,5 mil. SK možno dokladovať

 • účtovnou uzávierkou overenou audítorom – riadnou za predchádzajúci rok alebo, mimoriadnou
 • výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania
 • zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky)
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  (u právnickej osoby dokladujú výpis z registra trestov tie osoby štatutárneho orgánu spoločnosti, ktoré spoločenská zmluva oprávňuje konať v mene spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje podmienky konania výpis z registra trestov musí dokladovať každý z konateľov.)
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je podnikateľom.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: