Prílohy k žiadosti o udelenie osvedčenia technika

Vytvoril: admin, 27.04.2009 08:04

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly

Splnenie podmienok na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly je žiadateľ povinný preukázať týmito prílohami k žiadosti o udelenie osvedčenia:
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o vzdelaní
 • doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
 • pracovná zmluva,
 • potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
 • zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: