Prílohy k žiadosti o udelenie oprávnenia

Vytvoril: admin, 08.03.2006 12:03

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

Splnenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly je žiadateľ povinný preukázať týmito prílohami k žiadosti:

 • doklad o finančnej spoľahlivosti na riadne vykonávanie činnosti PEK ,(finančnú spoľahlivosť vo výške 1,5 mil. SK možno dokladovať :
  • účtovnou uzávierkou overenou audítorom – riadnou za predchádzajúci rok alebo, mimoriadnou
  • výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania
  • zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
 • kolaudačné rozhodnutie na stavbu v ktorej sa nachádza PEK,
  (ak kolaudačné rozhodnutie na daný objekt nebolo udelené „neexistuje“ môže sa použiť „ rozhodnutie o zmene užívania stavby vystavené stavebným úradom")
 • doklady o vlastníctve pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly:
  • ak je žiadateľ vlastníkom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy
  • ak je žiadateľ nájomcom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy a nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi
 • zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti,
 • pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
  (pracovné zmluvy technikov EK, ktorý budú na pracovisku vykonávať EK)
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol,
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanovené vyhláškou,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že nie je personálne alebo majetkovo prepojený s TS EK,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  (u právnickej osoby dokladujú výpis z registra trestov tie osoby štatutárneho orgánu spoločnosti, ktoré spoločenská zmluva oprávňuje konať v mene spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje podmienky konania výpis z registra trestov musí dokladovať každý z konateľov.)
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok  nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je podnikateľom,
 • správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, vydaná TS EK.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: