Prílohy k žiadosti o overenie pracoviska

Vytvoril: admin, 22.12.2010 09:12

Zoznam príloh k žiadosti o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

K žiadosti o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia musí žiadateť doložiť tieto prílohy:

 • Kópiu rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly
 • Kópiu kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly,
  ( Ak kolaudačné rozhodnutie na daný objekt nebolo udelené „neexistuje“ môže sa použiť, rozhodnutie o zmene užívania stavby vystavené stavebným úradom. Z dôvodu overenia platnosti kolaudačného rozhodnutia musí byť na kópii kolaudačného rozhodnutia alebo na rozhodnutí o zmene užívania stavby aktuálne potvrdenie stavebného úradu o platnosti ).
 •  Projektovú dokumentáciu povoleného typu pracoviska emisnej kontroly k nahliadnutiu a kópiu situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch, 
   (Táto dokumentácia obsahuje najmä priestorové riešenie objektu so zakótovaním príslušných rozmerov (stavebné výkresy),
 •  Kópiu časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania, vrátane kópie Autorizačného osvedčenia stavebného inžiniera, ktorý projektovú dokumentáciu vypracoval 
   (Projektová dokumentácia vetrania musí obsahovať vypracovaný odborný posudok z hľadiska vetrania, podľa STN 73 6059 s hodnotením vyhovuje alebo nevyhovuje bez ďalších podmienok)

   Ak žiadateľ žiada o oprávnenie na druh paliva LPG a/alebo CNG aj:

 • Kópiu časti projektovej dokumentácie z hľadiska výbuchu, vrátane kópie Autorizačného osvedčenia stavebného inžiniera, ktorý projektovú dokumentáciu vypracoval 
  (Projektová dokumentácia musí obsahovať odborný posudok z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, podľa STN 73 6059  so záverom, že posudzované pracovisko emisnej kontroly spĺňa požiadavky z hľadiska nebezpečenstva výbuchu),    

   

   

 •  Kópiu odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu vrátane výkresu umiestnenia detektorov úniku plynu potvrdeného výrobcom, resp. predajcom detektorov,
 • Prevádzkovú kniha k detektorom úniku plynu a prevádzkový poriadok pracoviska emisnej kontroly,

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: