EK vozidiel so zážihovým motorom, poháňaným plynov

Vytvoril: admin, 05.10.2007 08:10

EK vozidiel so zážihovým motorom, nezdokonaleným emisným systémom, poháňaným plynovým palivom (B / LPG / CNG – BEZKAT / NKAT)

Pred vjazdom na pracovisko EK sa vykoná kontrola tesnosti palivovej sústavy plynového zariadenia pri prevádzkovaní vozidla na plynné palivo. Po vjazde na pracovisko EK sa pokračuje v EK vozidla identifikáciou pri ktorej sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii a údaje o plynovom zariadení, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej – benzínovej, palivovej - plynovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii pre plynný pohon, pri ktorom sa meria len hodnota CO pri voľnobežných otáčkach za ustáleného stavu. Po nameraní hodnôt emisii sa zmení prevádzkové palivo a vykoná sa preplachová akcelerácia a následne sa vykoná kontrola emisií pre palivo benzín, meraním hodnoty CO a HC pri voľnobežných otáčkach. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak má tesné komponenty plynnej palivovej sústavy, vyhovie pri vizuálnej kontrole a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

EK vozidiel so zážihovým motorom poháňaným plynovým palivom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so zážihovým motorom, zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (B / LPG / CNG – RKAT OBD)

Pred vjazdom na pracovisko EK sa vykoná kontrola tesnosti palivovej sústavy plynového zariadenia pri prevádzkovaní vozidla na plynné palivo. Po vjazde na pracovisko EK sa pokračuje v EK vozidla identifikáciou pri ktorej sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii a údaje o plynovom zariadení, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola systému OBD. Za vozidlo vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD sa považuje každé vozidlo so zážihovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2004. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej – benzínovej, palivovej - plynovej a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav, pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a meria sa hodnota CO pri prevádzkovom palive plyn. Následne sa vykoná kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa meria hodnota CO pri prevádzkovom palive plyn. Po tomto meraní nasleduje zmena prevádzkového paliva na palivo benzín a vykonanie preplachovej akcelerácie a pokračuje sa v EK na palive benzín, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa hodnoty CO a lambda. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú hodnoty CO a HC. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Následne sa vykoná kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak má tesné komponenty plynnej palivovej sústavy, pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden zápis.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: