EK vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným em

Vytvoril: admin, 14.04.2011 10:04

EK vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so zážihovým motorom, zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (B – RKAT / RKAT OBD)

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola systému OBD. Za vozidlo vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD sa považuje každé vozidlo so zážihovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2005.Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav, pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa hodnoty CO a lambda. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú hodnoty CO a HC. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Po tomto úkone nasleduje kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden zápis.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: