Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie PEK

Vytvoril: admin, 20.02.2006 10:02

Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly

Obvodný úrad dopravy udelí povolenie na zriadenie pracoviska ak žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky

 •  vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve
 • má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly
 • je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • je bezúhonný v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita siete
 • nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: