Obsah žiaosti o udelenie oprávnenia

Vytvoril: admin, 08.03.2006 12:03

Žiadosť o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

Žiadosť o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly musí obsahovať nasledujúce údaje :

 • identifikačné údaje o žiadateľovi:
  • ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu sídla PEK
  • ak ide o podnikateľa:  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a miesto podnikania a adresu sídla PEK
  • ak ide o právnickú osobu: názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a adresu sídla PEK
 • údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora  a kategórie vozidla, na ktorých sa budú EK vykonávať, 
 • údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú emisné kontroly vykonávať,
 • predpokladaný dátum začatia činnosti,
 • podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: