Mercedes Sprinter, Volskwagen Crafter - P2Bxx

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 22.03.2019 10:03

Metodické usmernenie technickej služby emisnej kontroly na postup výkonu emisnej kontroly na vozidlách VOLKSWAGEN CRAFTER a MERCEDES SPRINTER s chybou P2Bxx

Na základe dopytov od pracovísk emisných kontrol a komunikácie s výrobcom vozidiel technická služba EK posúdila vzniknutý stav a rozhodla sa vydať toto metodické usmernenie so špecifickým postupom pre výkon EK vozidiel VOLKSWAGEN CRAFTER a MERCEDES SPRINTER v prevedení EURO V, ktoré majú v trvalej pamäti chýb OBD chybový zápis P2Bxx, kde x – je alfanumerický znak bližšie popisujúci chybu.


Postup kontroly:


Technik EK v automatizovanom informačnom systéme emisných kontrol (AIS EK) rozpracuje elektronický protokol EK popisovaného vozidla na emisný systém a druh paliva podľa platného metodického pokynu. Po rozpracovaní kontroly, načíta konkrétne vozidlo v meracom zariadení zo zoznamu vozidiel a začne vykonávať emisnú kontrolu vozidla. Po načítaní chýb v z riadiacej jednotky vozidla meracím zariadením, technik EK prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) zdokumentuje počet a druhy chýb odfotením obrazovky meradla (doplnková fotografia), ktorá tento stav zobrazuje. Ak sa v pamäti chýb vozidla vyskytuje chyba P2Bxx meracie zariadenie výkon emisnej kontroly ukončí a odošle zistené ako aj načítané informácie do AIS EK.
Ak sa v pamäti chýb vozidla vyskytuje iba chyba P2Bxx a tento stav nie je spojený so signalizáciou MIL, technik EK v AIS EK zmení emisný systém vozidla z NKAT OBD na N-KAT a pokračuje vo výkone EK vozidla. Po nameraní, pred uzatvorením elektronického protokolu EK v AIS EK, technik EK doplní do Ďalších záznamov text: „Špecifický postup po konzultácii s TS EK“ a požiada prostredníctvom HOTLINE technickú službu o vyznačenie špecifického postupu do elektronického protokolu, následne elektronický protokol uzavrie a ďalej postupuje podľa platného metodického pokynu.


Upozornenie:


Tento postup platí, výhradne len pre kód chyby P2Bxx a pre vozidla VOLKSWAGEN CRAFTER a MERCEDES SPRINTER v prevedení EURO V, preto ak sa vo vozidle vyskytuje aj iný kód chyby ako P2Bxx, alebo MIL svieti/bliká, alebo sa jedná o iný typ vozidla, tak sa vozidlo vyhodnotí podľa aktuálne platného metodického pokynu.
Platnosť tohto metodického usmernenia technickej služby je od 1.4.2019

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: