Mercedes Sprinter

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 29.01.2019 10:01

Usmernenie technickej služby emisnej kontroly na postup pri výkone emisnej kontroly na vozidlách MERCEDES SPRINTER typ OM 906 s chybou P2Bxx.

Na základe žiadosti zástupcu výrobcu vozidiel Mercedes a dopytov na vyhodnotenie vozidla od pracovísk emisných kontrol technická služba EK posúdila vzniknutý stav a rozhodla sa vystaviť generálny pardón pre EK vozidiel Mercedes-Benz Sprinter, typ: OM 906, s emisnou normou Euro 5 a typom motora 651.955 a 651.956, ktoré v trvalej pamäti chýb majú chybový zápis P2Bxx.
x – je alfanumerický znak bližšie popisujúci chybu


Postup kontroly


Technik EK skontroluje stav vozidla prostredníctvom komunikácie so systémom OBD vozidla či sa v pamäti chýb nevyskytuje iný zápis s chybou P0 XXX, P2 XXX a pod. a túto skutočnosť zdokumentuje snímkou vyhotovenou prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) ako „Ďalšie snímky vozidla“. Následne preverí či sa VIN číslo kontrolovaného vozidla nachádza v zozname VIN kódov v priloženom dokumente alebo na webovom sídle technickej služby emisnej kontroly v sekcii technické informácie. (www.seka.sk/stranka/technicke-informacie).


1. Ak sa VIN číslo kontrolovaného vozidla nachádza v zozname VIN čísiel v priloženom dokumente, tak technik EK môže zmeniť emisný systém z N-KAT OBD na emisný systém N-KAT. Pre dokladovanie bezporuchového stavu vozidla je potrebné, aby vodič vozidla predložil tlačený záznam o vykonaní funkčnej skúšky systému EGR (dynamická skúška), ktorého sa chyba P2Bxx dotýka. Tlačový záznam z diagnostického zariadenia s identifikáciou vozidla, na ktorom bola funkčná skúška vykonaná, nesmie byť starší ako 12 mesiacov. Výtlačok s diagnostiky technik EK odfotí prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) ako „Ďalšie snímky vozidla“ a do ďalších záznamov uvedie dôvod zmeny emisného systému vozidla.


2. Ak sa VIN číslo kontrolovaného vozidla nenachádza v zozname VIN čísiel v priloženom dokumente, tak je potrebné, aby technik EK kontaktoval hot-line technickej služby emisnej kontroly t.č. 0905 677 352 (0905NRSEKA) a požiadal o udelenie špecifického postupu pre konkrétne vozidlo identifikované pomocou VIN čísla (tj.na každé VIN číslo sa udeľuje špecifický postup individuálne). Rovnako ako v bode 1., je potrebné, aby vodič vozidla predložil tlačený záznam o vykonaní funkčnej skúšky systému EGR (dynamická skúška). Tlačový záznam z diagnostického zariadenia s identifikáciou vozidla, na ktorom bola funkčná skúška vykonaná, nesmie byť starší ako 12 mesiacov. Výtlačok s diagnostiky technik EK odfotí prostredníctvom mobilnej aplikácie (MA AISEK V3) ako „Ďalšie snímky vozidla“ a do ďalších záznamov elektronického protokolu EK uvedie dôvod zmeny emisného systému vozidla a vetu „Špecifický postup po konzultácii s TS EK“. Technická služba emisnej kontroly špecifický postup udelí, len ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky.

Ak je na vozidle načítaný aj iný chybový zápis ako P2 Bxx, tak sa vozidlo vyhodnotí v zmysle aktuálne platného metodického pokynu.


Poznámka:
Servisné strediská zn. Mercedes sú informované, aby pri pravidelnej servisnej prehliadke vykonali test systému EGR s tlačovým výstupom pre pracoviská EK.

Zoznam VIN kódov dotknutých vozidiel vo formáte XLS.

Vzory testu EGR ventilu zo znackovej diagnostiky Mercedes

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: