IVECO URBANWAY HYBRID

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 30.04.2019 08:04

Usmernenie technickej služby emisnej kontroly na postup výkonu emisnej kontroly na autobusoch IVECO URBANWAY s hybridným pohonom a typom motora F4AFE612F*J

Na základe dopytu od zástupcu výrobcu vozidiel IVECO o nemožnosti vykonania emisnej kontroly štandardným spôsobom autobusov IVECO URBANWAY s hybridným pohonom a typom motora F4AFE612F*J, technická služba EK posúdila vzniknutý stav a rozhodla sa vystaviť všeobecný postup výkonu EK dotknutých vozidiel.


1. Stanovenie limitných hodnôt pre výkon EK

Pre výkon emisnej kontroly predmetných vozidiel sa použijú nasledovné limitné hodnoty:
- Voľnobežné otáčky motora: 500 – 650 min-1
- Maximálne otáčky motora: 950 – 3250 min-1
- Maximálna dymivosť a Rozptyl sa stanovia podľa aktuálne platného všeobecne záväzného predpisu.

2. Postup výkonu EK

Pre výkon emisnej kontroly je nutné spustiť motor z motorového priestoru pomocou prepínaču 1, v motorovom priestore vozidla obr. 1. Pre splnenie štartovania motora z motorového priestoru musia byť splnené nasledovné podmienky:
- Hlavný vypínač musí byť zapnutý,
- Parkovacia brzda zabrzdená,
- Pomocná brzda vypnutá,
- Zadné dvere zavreté,
- Motor sa naštartuje otočením prepínaču 1 v motorovom priestore vozidla, obr. 1 do polohy „START“,

- Pomocou prepínaču 1 v motorovom priestore, obr.1, je možné na bežiacom motore meniť otáčky motora a vykonať tak voľnú             akceleráciu,

- Pre zníženie otáčok do voľnobežných, prepínač 1  v motorovom priestore, obr. 1, sa opäť prepne do polohy START a otáčky klesajú,

- Opakovaným spôsobom vykonajte voľné akcelerácie motora.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: