FIAT 500 s motorom 169A4.000

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 30.05.2019 17:05

Metodické usmernenie technickej služby emisnej kontroly na postup výkonu emisnej kontroly na vozidlách FIAT 500 s typom motora 169A4.000


Na základe dopytov od pracovísk emisných kontrol o nemožnosti vykonania emisnej kontroly štandardným spôsobom vozidla FIAT 500 s typom motora 169A4.000 a komunikácie so zástupcom výrobcu vozidiel FIAT, technická služba EK posúdila vzniknutý stav a rozhodla sa vydať toto metodické usmernenie a so súhlasom zástupcu výrobcu vozidiel FIAT zmeniť limitnú hodnotu zvlnenia napätia skokovej lambda sondy z hodnoty 0,3V na hodnotu 0,1V. Táto zmena postačuje k úspešnému vykonaniu emisnej kontroly.  Ostatné limitné hodnoty stanovené v súlade s metodickým pokynom č. 32/2018  v znení neskorších predpisov zostávajú naďalej v platnosti. Upozorňujeme technikov EK, že pre úspešné vykonanie emisnej kontroly je nutné striktne dodržať postup prípravy vozidla a merania tak ako je popísaný v metodickom pokyne č. 32/2018.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: