EK vozidiel so zážihovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom (B – BEZKAT / N-KAT)

Vytvoril: admin, 21.02.2012 12:02

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota CO, HC pri voľnobežných otáčkach za ustáleného stavu. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: