EK vozidiel so vznetovým motorom (D – BEZKAT / NKAT)

Vytvoril: admin, 21.02.2012 12:02

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, elektrickej a výfukovej sústavy, ako aj rovnomernosť chodu motora a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú kontrolované sústavy vo vyhovujúcom technickom stave, motor nevykazuje žiadne neprirodzené akustické ani iné prejavy a systém palubnej diagnostiky nevykazuje poruchový stav, pokračuje sa, po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú voľnobežné otáčky a maximálne (prebehové, obmedzovacie) otáčky. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota dymivosti motora počas akcelerácie z voľnobežných do maximálnych otáčok motora pri plnej dodávke paliva (maximálne stlačenie pedálu akcelerátora). Pre objektívne posúdenie stavu motora je potrebné vykonať minimálne tri akcelerácie pri ktorých rozptyl hodnôt dymivosti nesmie byť väčší ako 0,5 m-1 (jednotka dymivosti). Ak by bol rozptyl väčší, alebo ak sú namerané hodnoty dymivosti v klesajúcom rade je potrebné vykonať ďalšiu akceleráciu a opätovne vyhodnotiť posledné tri. Tento proces sa opakuje až do splnenia týchto požiadaviek (maximálne však 12 akcelerácii).  Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie,  systém palubnej diagnostiky (ak je ním vozidlo vybavené) je  funkčný a nevykazuje poruchový stav a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: