EK (D - BEZKAT / NKAT / NKAT OBD)

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 20.03.2020 10:03

Emisná kontrola vozidiel so vznetovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom (BKAT) a vozidiel so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (NKAT) a vozidiel so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (NKAT OBD) pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav elektrickej sústavy a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav v emisnej kontrole sa pokračuje.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu sa kontrolujú voľnobežné otáčky a maximálne otáčky. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota dymivosti motora počas voľnej akcelerácie z voľnobežných do maximálnych otáčok motora pri plnej dodávke paliva (maximálne stlačenie pedálu akcelerátora). Pre objektívne posúdenie stavu motora je potrebné vykonať minimálne tri akcelerácie pri ktorých rozptyl hodnôt dymivosti nesmie byť väčší ako 0,5 m-1. Ak by bol rozptyl väčší, alebo ak sú namerané hodnoty dymivosti v klesajúcom rade je potrebné vykonať ďalšiu akceleráciu a opätovne vyhodnotiť posledné tri. Tento proces sa opakuje až do splnenia týchto požiadaviek (maximálne však 12 akcelerácii).  Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie,  systém palubnej diagnostiky OBD (ak je ním vozidlo vybavené) je  funkčný a nevykazuje poruchový stav a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: