EK (B - RKAT / RKAT OBD)

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 20.03.2020 10:03

Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so zážihovým motorom (RKAT), zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (RKAT OBD) pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav v emisnej kontrole sa pokračuje.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu, sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa objemové hodnoty emisií. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú objemové hodnoty emisií. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Po tomto úkone nasleduje kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Alternatívne sa skontroluje aj funkčnosť regulacie lambda prostredníctvom testu regulačnej lambda sondy. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne a hodnotí sa takisto samostatne.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako spôsobilé ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden chybový zápis.

Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavenom alternatívnym palivom, sa po prepnutí paliva vykonáva rovnakým spôsobom ako emisná kontrola na základnom palive.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: