EK (B - BEZKAT / N-KAT)

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 20.03.2020 10:03

Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom pozostáva z týchto častí:

1. Identifikácia

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle.

2. Stanovenie meraných parametrov

Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov.

3. Vizuálna kontrola

Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa vo výkone emisnej kontroly.

4. Meranie

Po zahriatí motora na požadovanú teplotu sa kontroluje nastavenie motora, pri ktorom sa kontroluje uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota CO, HC pri voľnobežných otáčkach počas ustáleného stavu. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisií vykoná v každom vyústení samostatne a vyhodnocuje sa aritmetický priemer.

5. Vyhodnotenie

Vozidlo sa vyhodnotí ako spôsobilé ak  pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom vybavenom alternatívnym palivom, sa po prepnutí paliva vykonáva rovnakým spôsobom ako emisná kontrola na základnom palive.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: