AISEK V3

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 20.05.2018 18:05

Priebežné informácie k nábehu AISEK V3

Adresa AISEK V3: https://aisek.sekait.sk


AISEK v3 všeobecne

1. Prvé prihlásenie používateľa: preddefinované heslo sú štyri nuly (0000), po prihlásení bude vyžadovaná zmena preddefinovaného hesla. Pokiaľ vaše konto používateľa používate na odosielanie nameraných hodnôt do AISEK cez aplikáciu EKXML, tak odporúčame nastaviť rovnaké heslo ako bolo vaše heslo do AISEK v2. Podrobnejšie informácie nájdete v krátkej príručke.

2. Vytvorenie cenníka pre ceniny: používateľ s oprávnením "fakturant" musí vytvoriť cenník pre ceniny emisných kontrol (protokol, osvedčenie, nálepka vnútorná, nálepka vonkajšia, inak nebude možné naskladniť ceniny na sklad pracoviska. Zároveň tento používateľ vytvorí cenník za výkon emisných kontrol, bez tohoto kroku nebude možné v AISEK v3 rozpracovať novú kontrolu. Podrobnejšie informácie nájdete v krátkej príručke.

3. Naskladnenie cenín na sklad pracoviska: Používateľ s oprávnením "skladník" vykoná príjem (naskladnenie) cenín na prevádzkový sklad pracoviska, podľa stavu zaevidovanom v inventúre z piatka 18.05.2018. Podrobnejšie informácie nájdete v krátkej príručke.


Známe problémy a ich riešenia

Nefunguje prenos nameraných hodnôt z aplikácie EKXML do AISEK v3.

Situácia 1: adresár aplikácie EKXML (štandartné umiestnenie C:\EKXML) neobsahuje súbor s názvom OSTRYWSDL.INI

Riešenie: je potrebné tento súbor stiahnuť a umiestniť ho do adresára aplikácie EKXML. Vypnite aplikáciu EKXML a znova ju zapnite, prihláste sa kontom s názvom "obd" a odskúšajte prenos nameraných hodnôt.

Situácia 2: zmenili ste heslo vašeho konta používateľa pri prvom prihlásení do AISEK v3 za iné ako ste mali v AISEK v2

Riešenie: je potrebné skontrolovať, či sa vaše konto používateľa nepoužíva na prenos nameraných hodnôt cez aplikáciu EKXML. Po prihlásení do aplikácie EKXML je potrebné vojsť cez menu "Nastavenia" -> "Používatelia" do okna "Nastavenie". V poli s názvom "Používateľ - výber" zvoľte konto, pod ktorým odosielate namerané hodnoty do AISEK (bežne je to konto s názvom "obd") a skontrolujte správnosť hesla v textovom poli "XML Heslo". Ak je uvedené heslo iné ako heslo vašeho konta používateľa v AISEK v3, tak v EKXML odporúčame vytvoriť nového používateľa "obd" s univerzálnym kontom používateľa v AISEK v3 určeným pre meracie zariadenia. V EKXML odstránte používateľa s "Login" nastaveným na "obd" a vytvorte nového používateľa s hodnotami v poli "Login" nastavenom na hodnotu "obd", v poli "XML ID kód" na hodnotu "xxxx-pristroj", kde xxxx nahraďte kódom vašeho pracoviska, napr. pracovisko s kódom 0999 bude mať hodnotu "0999-pristroj", do políčka s názvom "XML Heslo" zadajte totožnú hodnotu s políčkom s názvom "xxxx-pristroj", napr. pracovisko s kódom 0999 bude mať hodnotu "0999-pristroj", stlačte tlačidlo "Pridať". Vypnite aplikáciu EKXML a znova ju zapnite, prihláste sa kontom s názvom "obd" a odskúšajte prenos nameraných hodnôt.

Situácia 3: EKXML zobrazí hlásenie "Program sa nevie spojiť s centrom. Kontroluje internetové spojenie a prihlasovacie údaje. Unable to load WSDL File/Location: https://aisek.sekait.sk/ekxml/services/SekaWebService?wsdl. Error [Empty document]"

Riešenie: Windows XP nepozná aktuálne SSL certifikáty, nakoľko je to už zastaralý operačný systém bez ďalšej podpory od spoločnosti Microsoft. Otvorte a skontrolujte obsah súboru s názvom OSTRYWSDL.INI umiestnený v adresáry aplikácie EKXML. Ak súbor obsahuje na začiatku riadku text "https" tak tento text prepíšte na "http" (odstráňte písmeno "s") alebo stiahnite súbor OSTRYWSDL.INI a uložte ho do adresára aplikácie EKXML, čím prepíšete pôvodný súbor. Postup viď vyššie.

Po odoslatí nameraných hodnôt pre palivo LPG/CNG nie sú v AISEK v3 zobrazené namerané hodnoty.

Riešenie: Stiahnite aktuálne pravidlá pre aplikáciu EKXML. Stiahnutý ZIP súbor rozbaľte do adresára EKXML, čím aktualizujete pôvodné pravidlá. V EKXML odoslatý XML súbor s nameranými hodnotami premiestnite zo zoznamu odoslatých súborov do zoznamu súborov na odoslatie a znova ho odošlite do AISEK v3. V AISEK v3 dajte opäť priradiť namerané hodnoty ku kontrole.

Ako ukončiť kontrolu vozidla, ktoré má mať výsledok kontroly "Nevyhodnotené"?

Riešenie: stornujte kontrolu s poznámkou "Vozidlo nevyhodnotené" a pridajte dôvod nevyhodnotenia.

Ako pokračovať v kontrole bez nameraných údajov (prechod z karty "3.Meranie" do karty "4.Uzavretie")?

Riešenie: Vo vizuálnej kontrole zvoľte chybu č. 264 (8.2.SK.3) s popisom "stav vozidla neumožňuje vykonať alebo dokončiť vizuálnu kontrolu alebo meranie", následne bude možné kartu "3.Meranie" uložiť.

Nedokážem uložiť kartu príjmu, resp. kartu prevzatia technikom, resp. kartu merania, tlačidlo "Uložiť" nie je aktívne.

Riešenie: skontrolujte vyplnenie všetkých vyžadovaných údajov. Vo formulároch naprieč kartami AISEK v3 sú vstupné polia vyžadovaných údajov označené znakom hviezdičky (*) alebo lomeným textom (kurzívou).

Nedokážem vytvoriť novú pravidelnú kontrolu po nespôsobilej pravidelnej kontrole na tom istom vozidle v ten istý deň.

Riešenie: stornujte prvú nespôsobilú kontrolu s poznámkou "Vozidlo hodnotené ako nespôsobilé, nebolo možné vykonať novú pravidelnú kontrolu v ten istý deň." a vykonajte novú kontrolu.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: