Tento email ste obdržali, nakoľko ste si u našej spoločnosti zaregistrovali vašu emailovú adresu.
Máte problém so zobrazením emailu? Pozrite si ho pomocou internetového prehliadača.
 
S-EKA, s.r.o.
Zo dňa 18.03.2013
 
Informačný občasník o EK

Newsletter o EK

Vážení priatelia, dostáva sa Vám do pozornosti novinka technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel s názvom Newsletter o EK s podtitulom „občasník o EK“.
Prostredníctvom tohto informačného kanála Vám chceme prinášať novinky a zaujímavosti z prostredia emisných kontrol pre technikov EK ako aj pre verejnosť, ktorú zaujíma problematika EK.

Nový automatizovaný informačný systém pre výkon emisných kontrol - AIS EK

Od 1. Februára 2013 sme pre potreby pracovísk EK sprístupnili novú verziu AIS EK. Nová verzia, okrem zavádzania kamerových systémov do praxe,  prináša do praxe aj niektoré ďalšie nové funkčnosti.
Pre Vašu lepšiu informovanosť sa po prihlásení do aplikácie zobrazí okno s novinkami, ktoré môžu byť aktualizované aj počas dňa. Po vykonaní prvej kontroly v konkrétny deň odporúčame sa  vrátiť na hlavnú stránku kliknutím na logo AIS EK v ľavom hornom rohu obrazovky za účelom skontrolovania okna s novinkami. Najnovšie informácie sa zobrazujú ako prvé zhora.

Od 1.2.2013 sme pre Vás spustili novú generáciu informačného systému AIS EK, ktorý prináša okrem novej grafiky (pre lepšie odlíšenie od IS pre STK) aj niektoré nové funkčnosti. Podrobnejšie informácie o zmenách a novinkách Vám prinesieme v ďalšom vydaní newslettra.

Novely zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od 1.1.2013

Od 1. januára 2013 sú účinné zákony č. 345/2012 Z. z. a č. 356/2012 Z. z., ktoré novelizujú zákon č. 725/2004 Z. z. Základná zmena zavedená novelou č. 345/2012 Z. z. je zmena krajských úradov dopravy na obvodné úrady dopravy v rámci kraja a s tým súvisiace zmeny kompetencií. Základné zmeny týkajúce sa emisných kontrol zavádzané zákonom č. 356/2012 Z. z. sú: zrušenie povinnosti predložiť protokol o emisnej kontrole pri hromadnej prestavbe vozidle montážou plynového zariadenia, zápisnica o skúške z odbornej spôsobilosti predkladaná k žiadosti o udelenie osvedčenia nesmie byť staršia ako 6 mesiacov a postihovaná v zmysle zákona môže byť aj fyzická osoba ktorá porušila legislatívne povinnosti v čase keď bola kontrolným technikom. Aktuálne plné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. resp. znenie jednotlivých noviel je dostupné na http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=8971

Monitorovacie záznamové zariadenia pre EK (MZZ)

Blíži sa termín povinného zavedenia MZZ pre pracoviská EK (1. Júla pre PEK v rámci STK a od 1.januára 2014 pre ostatné PEK). Z tohto dôvodu sú na stránke Seky umiestnené bližšie informácie pre PEK ohľadom problematiky MZZ ako aj priebežne aktualizovaný zoznam dodávateľov schválených MZZ pre PEK aj s prepojením na jednotlivých dodávateľov. http://www.seka.sk/stranka/kamery

Seminár Kontroly technického stavu vozidiel.

Dňa 14.3.2013 sa v Nitre konal 2. Seminár o kontrolách technického stavu vozidiel, na ktorom sa zúčastnila aj naša technická služba. Seminár bol zameraný na schvaľovanie motorových vozidiel, technické kontroly, emisné kontroly motorových vozidiel ale aj montáž plynových zariadení a ich schvaľovanie. Bližšie informácie z naších prednášok z oblasti emisných kontrol nájdete na našej webovej stránke.

Overenie platnosti EK aj so zobrazením histórie vozidla

Na hlavnej webovej stránke spoločnosti S-EKA je sprístupnená nová aplikácia, ktorá slúži verejnosti na overenie platnosti EK vozidla a dáva možnosť overenia stavu kilometrov vozidla, ktoré bolo pristavené na EK.  Zobrazované údaje pochádzajú z databázy AIS EK. Za správnosť údajov zaznamenaných do AIS EK ako aj zaznamenaného počtu kilometrov pristaveného vozidla zodpovedá technik EK, pri výkone EK!!! Je preto potrebné aby technik pri výkone EK si dôsledne plnil povinnosti ustanovené platnými legislatívnymi predpismi. http://www.seka.sk/stranka/overenie-vozidla

S pozdravom
Kolektív S-EKA, s.r.o.

Prijímame návrhy na príspevky v problematike EK.

 
Poznáte niekoho, koho by mohli zaujímať tieto informácie?
Prepošlite mu tento email.

 

   

S-EKA, spol. s r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - http://www.seka.sk/