Najčastejšie otázky

Technická služba nie je oprávnená meniť údaje zaevidované v informačnom systéme evidencie emisných kontrol počas výkonu emisnej kontroly motorového vozidla. Občan je povinný pri preberaní protokolu o emisnej kontrole skontrolovať údaje na tomto protokole zaznamenané a svojim podpisom potvrdzuje súhlas s týmito údajmi. Ak občan na mieste pri preberaní protokolu zistí nesúlad v údajoch, tak technik je povinný predmetný nesúlad opraviť a to stornovaním vydaného protokolu a vystavením protokolu nového, opraveného. Ak sa občan rozhodnete danú situáciu riešiť, tak jeho partnerom pre zjednanie nápravy nie je technická služba ale Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

  • Osvedčenie o evidencii vozidla (ľudovo technický preukaz)
    • tzv. veľké papierové osvedčenie alebo osvedčenie malé vo forme plastovej kartičky obsahujúcej elektronický čip
    • v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii vozidla je potrebné doložiť jeho fotokópiu ako aj doklad o zadržaní
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak sa jedná o vozidlo s alternatívnym pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu vozidla

Pre verejnosť je na našom webovom sídle k dispozícii online služba overenia emisnej kontroly vozidla pomocou ktorej je možné overiť aj historické emisné kontroly vozidla. Ak pre vozidlo s daným EČV bola vykonaná aspoň jedna emisná kontrola, tak táto kontrola alebo kontroly (ak ich bolo viac) sa zobrazia v histórii emisných kontrol vozidla či už vo forme tabuľky alebo forme grafu s priebehom odometra vozidla.

Ak máte zaujímavú otázku,

tak nám ju prosím napíšte, možno pomôžete aj iným... Napísať otázku